Ringsaker Handelspark og varehandel

Statsforvalteren mener at etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark vil føre til en uheldig utvikling i Hamar-regionen, åpne for mer etablering av handel langs hovedfartsårer og bidra til utarming av eksisterende tettsteder.

Publisert 06.02.2021

Statsforvalteren mener det er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser å åpne for detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark, og har fremmet innsigelse til forslag til endring av reguleringsplanen. Dette betyr at Biltema ikke kan etablere nytt varehus innenfor dette området.

I Statsforvalterens vurdering er det lagt vekt på at endring av reguleringsplanen legger til rette for en utvikling som er i strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Detaljvarehandel i dette området vil i hovedsak bli bilbasert, og vil ikke bidra til nasjonale målsettinger om redusert transportbehov.

Endringen er også i strid med føringer i Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i Hamarregionen, og dermed i strid med viktige regionale strategier for framtidig lokalisering av nærings- og handelsområder som kommunene i regionen sluttet seg til i 2009.

Statsforvalteren mener at endring av reguleringsplanen vil ha uheldig presedensvirkning. Det ligger flere tilsvarende areal langs ny E6 gjennom Hamarregionen, og langs hovedfartsårer ellers i Innlandet, hvor det i dag kun tillates plasskrevende varehandel. Å åpne for detaljvarehandel på disse arealene vil føre til en utvikling som er i strid med nasjonale føringer, gi økt transportbehov og bidra til svekking av handelsgrunnlaget i byer og tettsteder.