Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vernskog

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og produksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred, steinsprang og skadeflom.

Formålet med forskriften om vernskog er å fastsette grensene for vernskogen og sikre en skogbehandling som ivaretar funksjonene tilvernskogen.

Til sammen er det nå 5,3 mill. dekar produktiv vernskog i Innlandet fylket. Med økende ekstremvær og store nedbørsmengder, legges det opp til å tydeliggjøre hvordan vernskog kan opprettes som vern mot skred, ras og flom.


23.04.2020

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt. Moderne kartgrunnlag gjør at grensen nå kan vises mer nøyaktig digitalt.


30.08.2019

Seminar om fjellskogskjøtsel – i professor Morks fotspor på Hirkjølen

Mye skogkompetanse fra den offentlige skogforvaltningen i Innlandet var samlet på Hirkjølen i Ringebu kommune for å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk og stell av fjellskogen.


19.08.2019

Ny vernskogforskrift for Innlandet

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylker medfører utarbeiding av ny vernskogforskrift som dekker hele Innlandet fylke. Arbeidet starter med en fagdag for skogansvarlige i kommunene den 29. august.