Tilrettelegging for pollinerende insekter

Pollinatorer og pollinering spiller viktige roller i økosystemene og for matproduksjonen. En rekke studier nasjonalt og internasjonalt viser nedgang i forekomst og artsmangfold av ville, pollinerende insekter. Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til tilbakegangen.

Denne utfordring en har vi også i Innlandet. De tradisjonelle slåtteengene har nesten forsvunnet og andre blomsterrike kantsoner, åkerholmer og veikanter blir sjeldnere eller gror igjen. Når blomstene forsvinner blir også bestanden av humler og bier redusert.

Det er laget en Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter. Der er det foreslått tiltak som kan bidra til å bedre forholdene for pollinatorer. Videre er det innført tilskudd til ulike tilretteleggingstiltak for pollinenernde insekter både via Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Se mer om disse ordningene her

Tilskudd til soner for pollinerende insekter

Alle bønder i Innlandet kan nå få støtte til tilrettelegging for insektene gjennom tilskuddsordningen i regionalt miljøprogram (RMP):

Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Sonene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen. Arealet det gis tilskudd for skal ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler.

Tiltaket skal gjennomføres enten

 • i kombinasjon med grasdekte vannveier og grasstriper i åker § 17 og grasdekt  kantsone i åker § 18. Bredden på stripen skal tilsvare bredden på grasdekt vannvei, grasstripe eller kantsone i åker. Foreløpig tilskuddssats er 5 kr pr meter.

        eller

 • ved å etablere en egen stripe for pollinerende insekter. Bredden på stripen som etableres skal være minimum 2 meter. Foreløpig tilskuddssats er 10 kr pr meter.

Tilskuddet utmåles per meter. Fra 2021 er tilskuddet begrenset til maks. 5000 meter pr. foretak. 

Det gis ikke areal- og kulturlandskaptilskudd (produksjonstilskudd) til slike soner. I søknad om produksjonstilskudd føres arealet opp i kode 294, areal ikke berettiget produksjonstilskudd. Den høye tilskuddssatsen er tenkt å blant annet dekke inn tapt avling og produksjonstilskudd i tillegg til kostnadene ved etablering og skjøtsel av disse sonene.  

Tilskuddet kan ikke gis for tilsåing av pollinatorvennlige vekster på hele skifter, da intensjonen med ordningen er å gi tilskudd til striper.

Skjøtselsråd

Hvilke arealer egner seg?

 • Arealene som er best egnet for dette tiltaket er relativt tørre områder på næringsfattig jord.
 • Legg gjerne stripen inntil åkerkanter, private veier, rennkanter eller lignende. Du bør unngå å etablere tiltaket langs offentlig vei. Veikantene langs disse slås av vei-eier en til to ganger i sesongen, avhengig av hvor kraftig vegetasjonen er, eller ser ut til å bli. Langs åkre er praksisen at de slår helt frem til der åkeren begynner. Dette som et bidrag mot ugrasspredning fra veikanter og inn på dyrka mark. Om vegetasjonen i veigrøfta ansees å ha eller få kraftigvoksende vegetasjon, så slås den første gang på forsommeren og gjerne før blomstringen har begynt. Vær klar over at blomsterstripene kan bli slått, om du velger å legge tiltaket langs offentlige veier. Det kan være mer hensiktsmessig å legge tiltaket f.eks. omkring åkerholmer, mellom teig-grenser eller parallelt med trerekker eller alléer, fremfor offentlige veier
 • Tenk praktisk når du velger hvor du skal anlegge stripen for å unngå avdrift ved sprøyting og gjødsling av åkerarealer som ligger inntil striper etablert for pollinerende insekter eller inntil naturlige kantsoner.

For flerårige striper:

 • Dersom arealet skal slås, må slått gjennomføres etter blomstring. La gjerne plantematerialet ligge i 2-3 dager etter slått for å sikre frøspredning, og fjern deretter plantematerialet fra arealet.
 • La gjerne området bli beita om høsten.
 • For å opprettholde god blomstring over flere år kan det være nødvendig å vedlikeholde ved innsåing av frø der det trengs.  

Hvilke frøblandinger kan anbefales?

 • Ved tilsåing skal det brukes frøblandinger som består av ulike arter med bred blomstringstid som gir blomstring og nektarproduksjon gjennom hele pollinatorsesongen.
 • Bruk av flerårige frøblandinger er å foretrekke slik at sonen som etableres kan ligge i flere år.
 • Her finner du en oppsummering av aktuelle frøblandinger til bruk ved såing av striper med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. 

Råd for skjøtsel av de naturlige kantsonene utenfor jordbruksarealene

 • Naturlige kantsoner utenfor jordbruksarealene er også viktige leveområder for mange pollinerende insekter, og bidrar til å knytte insektenes leveområder sammen. Skjøtsel av slike arealer vil derfor være like viktig som etablering og skjøtsel av nye vegetasjonssoner inne på jordbruksarealene, men er foreløpig ikke omfattet av tilskuddsordningen i RMP. Aktuelle skjøtselstiltak kan være å rydde kratt og busker ved behov slik at lys slipper ned til urter og gras. Tenk variasjon og sett igjen busker og trær av ulike slag og alder. Selje og vier er spesielt viktige treslag som blomstrer tidlig om våren og er viktig for humlene.  Et annet skjøtselstiltak kan være å slå eller beite arealet etter blomstring år om anna. Dersom det er behov for å så inn blomstrende arter bør frøet aller helst være av stedegent frø, og ikke inneholde fremmede arter.
 • Har man mulighet til å slå på egnede blomsterrike enger eller kantsoner kan det være en god løsning å slå disse arealene sent i sesongen og spre høyet ut på de arealene der en ønsker å etablere ny, blomsterrik vegetasjon. Når graset tørker vil frøene som er i denne plantemassen bli spredd ut på jorda under. Dette kan gjerne kombineres med innkjøpte frøblandinger av stedegent frø.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.04.2020

Midler til tiltak for pollinerende insekter

Både hageeiere, kommunegartnere og bønder er opptatt av å ta vare på insektene. I 2019 ble nærmere 60 km blomsterstriper sådd langs åkerkantene i Innlandet. 


Publisert 22.08.2019

Markvandring av blomsterstriper for pollinerende insekter

Har du sett stripene i åkeren, som er sådd for å legge til rette for pollinerende insekter i sommer? Velkommen til åpen markvandring torsdag 29. august kl 18 der vi utveksler erfaringer fra årets sesong.


Publisert 10.04.2019

Landbruket i Innlandet legger til rette for pollinerende insekter

Nå tar landbruket miljøansvar og hjelper insektene ved å så striper med pollinatorvennlige blomsterarter i åkeren. Som et av de første fylkene i landet innfører Fylkesmannen i Innlandet tilskudd til dette miljøtiltaket.