Statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter for 2022. Veksten i frie inntekter for kommunene i Innlandet er på 303,9 mill. kroner, tilsvarende 1,3 prosent fra 2021.

Publisert 12.10.2021

Inntektsvekst og handlingsrom 2022

Den avtroppende regjeringen har foreslått en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner. Av dette er 1,6 mrd. kroner vekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kroner. Av veksten i frie inntekter til kommunene er det satt av 100 mill. kroner til å styrke den pedagogiske grunnbemanningen i barnehagene og 100 mill. kroner til tiltak for barn og unges psykiske helse.

Veksten i frie inntekter fra 2021 til 2022 er 1,5 prosent på landsbasis. I Innlandet får 10 av 46 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik denne veksten.

Kommunenes skatteinntekter ble i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 oppjustert med 3,2 mrd. kroner. Økningen blir med videre inn i 2022 og innebærer en varig økning i de frie inntektene til kommunene. Skatteinngangen til kommunene er nå anslått å øke med ytterligere 5 mrd. kroner. i 2021.

Justert for anslåtte merutgifter knyttet til demografi og satsinger, innebærer regjeringens forslag at kommunesektorens handlingsrom øker med ca. 500 mill. kroner. Lønns- og prisveksten i kommunesektoren er foreløpig beregnet til 2,5 prosent i 2022.

Se lenkene på siden for mer informasjon om statsbudsjettet, tabeller og informasjon om saker med spesiell relevans for Innlandet.

KS inviterer 13. oktober til digitalt seminar om statsbudsjettet for 2022. Seminaret er en direktesending og vil ikke bli lagt ut i etterkant. Seminaret kan følges her.

Skjønnsmidler 2022 til Innlandet

Skjønnsrammen som fordeles til kommunene er på totalt 850 mill. kroner. Av de 84 mill. kroner som Statsforvalteren i Innlandet har mottatt, er 37,9 mill. kroner fordelt til ordinære skjønnsmidler og inngår i kommunenes rammetilskudd, jf. tabell 1-k i Grønt hefte. Kommuner som mottar ordinære skjønnsmidler vurderes å ha særskilte utgiftskrevende forhold som kommunene ikke kan påvirke. Vi har i tildelingen lagt vekt på at skjønnsmidlene skal treffe behovet i kommunene slik at midlene kan ha best mulig effekt. Rammen er redusert over flere år og medfører at vi gjør strenge prioriteringer i fordelingen. For nærmere om bakgrunnen for fordelingen, se lenke for brev til kommunene.

Vi har satt av inntil 15 mill. kroner til å kompensere kommuner som forventes å få store negative utslag som følge av finansieringsordningen for barnevernreformen fra 2022. Disse vil vi fordele så raskt som mulig basert på den informasjon som i statsbudsjettet for 2022. Videre er 25 mill. kroner  satt av til fornyingsprosjekter. Disse midlene vil bli lyst ut i november med søknadsfrist i januar.