Åsnes blir meldt inn i ROBEK

Kommunens merforbruk de to siste årene innebærer at Statsforvalteren i Innlandet nå melder Åsnes kommune inn i ROBEK.

Publisert 30.06.2021

Åsnes kommune vedtok årsregnskapet for 2020 uten å kunne dekke inn merforbruket fra 2019. Da sier kommuneloven at kommunen skal meldes inn i ROBEK. I tillegg er det samlede merforbruket over de to siste årene nå så stort at dette også medfører at kommunen må meldes inn i registrert. Åsnes blir da eneste kommune fra Innlandet i ROBEK .

Hva er ROBEK?

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innen de fastsatte fristene.

Kommuner i ROBEK er underlagt kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler fra Statsforvalteren. Kommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Veien videre for Åsnes

Åsnes kommune har store utfordringer med å tilpasse driftsnivået til inntektsrammen og har synliggjort et nødvendig innsparingsbehov på ca. 30 mill. kroner for å kunne ha en økonomi i balanse fremover. Kommunen har i løpet av 2020 brukt opp hele sitt disposisjonsfond og har dermed ikke økonomiske reserver til å håndtere merforbruk, eventuelle investeringer og uforutsette hendelser.

Åsnes har allerede lagt ned stor innsats i å se på tiltak for å bedre den økonomiske balansen. Det legges ned en formidabel jobb av de ansatte i kommunen for å levere gode tjenester til innbyggerne. Gjennom det siste året har de ansatte og politikerne jobbet med et konkret bærekraftsprosjekt for å se på løsninger for hvordan kommunen kan gi enda bedre tjenester ved å benytte kommunens ressurser mer effektivt.

Selv om det foreløpig ikke er vedtatt endringer som reduserer driftsnivået tilstrekkelig, så mener Statsforvalteren at kommunen har et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger. Arbeidet er krevende, men nødvendig for å tilpasse aktiviteten til innbyggernes behov i årene fremover. Åsnes må nå vedta en tiltaksplan som viser hvordan de kan gjenopprette økonomisk balanse innen 31. desember 2021. Statsforvalteren vil ha tett dialog med Åsnes kommune fremover for å kunne bistå ved behov.