Kommunalrett

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer


14.03.2020

Folkevalgte organers adgang til å holde fjernmøter?

Det har kommet spørsmål fra flere kommuner om muligheten for å ha fjernmøter. Det kan de hvis kommunestyret fatter et vedtak om at det er adgang til å holde fjernmøter i nærmere angitte folkevalgte organer.


11.10.2019

Hva må kommunene gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

KMD og Fylkesmannen har de siste dagene fått mange spørsmål om valg av ordfører og varaordfører etter den nye kommuneloven. Det er nå ikke lenger lov å velge ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning.