Lillehammer - utfordringer og muligheter

Deltagere på møtet samlet.
Deltagere fra kommunen og Statsforvalteren. Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Rammen for besøket var Lillehammer brannstasjon som ble åpnet 27. november 2021. Stasjonen er for kommunene i Lillehammer regionen; Lillehammer, Øyer og Gausdal. Kommune CERT, flyktninger, digitalisering og velferd sto på programmet.

Publisert 20.11.2023

Lillehammer kommune v/ordfører Hans Olav Sundfør åpnet med å ønske velkommen og å orientere om de prioriterte politiske temaene den nye politiske sammensetningen i kommunen har for de neste fire årene. Han nevnte også noen større politiske-/strategiske saker det skal jobbes med i 2024.

Takk for godt samarbeid

Statsforvalter Knut åpnet med å takke for det gode samarbeidet som har vært gjennom de siste krisesituasjonene vi har hatt. Det vi har sett er at byene har vært rause «storebrødere» i denne tiden. I de tidene vi går i møte nå, er det mer viktig enn ellers at vi sitter i samme båt. Vi hos statsforvalteren ønsker å være medspiller og ikke motspiller mot kommunene. Det er også viktig å få snakke sammen og bli kjent med hverandre. Dette har vi igjen for da/når vi møtes i saker som kanskje ikke er så lette.

Statsforvalteren ønsker også et bilde av hva som rører seg i kommunene. Vi har også i vårt oppdrag at vi kan ta initiativ overfor sentrale myndigheter om saker som kommunene er opptatt av. Gjennom slike møter får vi anledning til å høre om det kommunene er opptatt av og som vi eventuelt kan bringe videre.

Vår opplevelse av Lillehammer kommune, er at dere er en ryddig kommune som det er enkelt å forholde seg til og vi opplever at saker kan løses. Vi må også velge våre slag og hvis vi tar slaget må vi ha gode prosesser for å løse disse, sa Storberget.

Stadig flere helseoppdrag for brannvesenet

Brannsjef Svein Pedersen var bekymret over at brannvesenet stadig får flere helseoppdrag. Han var også opptatt av at kommunene får gode rammebetingelser og virkemidler til å styre lokalt brannvesen.

Vaktsjef Lars Vorkinn viste følget rundt på den nye brannstasjonen og kunne blant annet fortelle at det tar 90 sekunder fra alarmen går til brannbilen ruller ut i fra stasjonen.

Branntøy klar til innsats
Klar til innsats Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Cybersikkerhet på dagsorden

Espen Granberg Johnsen innledet.

Lillehammer regionen, sammen med Gjøvikregionen og andre regioner har hatt Cybersikkerhet oppe på dagsorden i flere år. De siste 6-7 årene har det vært et samarbeid mellom flere aktører som har hatt som formål å befeste Innlandet som det best i landet, kompetansemessig. Kompetansen bygges rundt Forsvaret og Cyberingeniør skolen på Jørstadmoen.

Det er gode aktører og stor bredde på dette feltet i Innlandet. Dette tema har fått en økt aktualitet med forsvarskommisjonens rapport. Kommunen ønsker at Statsforvalteren bidrar til at det bygges på de etablerte miljøene som allerede finnes i Innlandet.

Gjøvik og Lillehammer har tatt initiativ til å opprette et eget selskap som har som funksjon å fungere som en K-CSIRT for kommunene. Som eiere er de opptatt av at kompetansen kan videreutvikles i Innlandet. Innlandet er et tyngdepunkt for cybersikkerhet i Norge. Det er et ønske om at dette forsterkes og at alle tar dette som den største selvfølge.

Ca 550 flyktninger skal bosettes i Lillehammer på tre år

Kommunalsjef for oppvekst utdanning og kultur Terje Næss innledet på dette temaet.

Lillehammer kommune har i to år på rad tatt imot langt flere flyktninger en noen gang tidligere. Anmodningen for 2024 til Lillehammer er rekordhøy (200 stykker). For Lillehammer kommune vil dette bety ca. 550 bosettinger på 3 år.

Dette er utfordrende for kommunen på flere områder; press på kapasiteten i flere tjenester, behov for boliger, behov for arbeids- og språktreningsplasser, arbeidsplasser og arbeidsmarkedstiltak. Det er også mangel på fastleger og andre typer offentlige tjenester.

Vi er nødt til å få flyktningene raskt ut i utdanning og arbeid. Så mange nye innbyggere legger også et press på boligmarkedet i kommunen og regionen.  Utfordringer på kapasitet og pris. Dette kommer til å dra seg enda mer til. Hvilke løsninger finnes? Mulighet for husleietilskudd?

Hva kan staten bidra med? NAV må ha tilstrekkelige rammer og virkemidler. Norskopplæringen må fullfinansieres.

Kommunen har mange enslige mindreårige flyktninger som sitter i mottak og omsorgsentre. Disse ungdommene har med seg utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp. Mye byråkrati for å få tilskudd til disse. Tiltak må settes i gang før en vet om en får tilskudd. Ønsker seg et høyere grunntilskudd.

Felles innovasjon innenfor helse- og velferdstjenestene 

Monika Lillemæhlum innledet:

Hva gjør vi når vi er tom for penger og hender?

Demografiutvikling, mindre økonomisk handlerom, mangel på kritisk personell, økt utenforskap og økte forventninger til det offentlige fører til uforutsigbarhet og sårbarhet i de kommunale tjenestene.

Lillehammer kommune må derfor respondere raskere på samfunnsendringer, og samtidig sikre en hensiktsmessig og langsiktig utvikling. Helse- og velferdstjenestene står overfor store utfordringer, med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene sa Monika Lillemæhlum.

Slike møter er viktige

Takk for at gode innledninger, sa Knut Storberget. Vi har fått med oss mange gode innspilll i dag og blitt bedre kjent med det Lillehammer kommune står i og mulige samarbeid - slike møter er viktige. Spesielt hyggelig at vi ble invitert til denne nye fine brannstasjonen.

 

FAKTA OM LILLEHAMMER

Kommunenavn: Lillehammer (kommer av gårdsnavnet Hamarinn litli el. Litli Hamarr).
Slagord: Opplevelser. Slik du vil ha dem
Landareal: 477 km2
Folketall: 28.567
Ordfører 2023: Hans Olav Sundfør (H)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I LILLEHAMMER

Sted: Brannstasjonen

Tema:

  • Omvisning og dialog om endring av oppgaver
  • Bosetting av flyktninger
  • Felles innovasjon innen helse og velferdstjenestene
  • Cyber - Kcirt og Forsvaret.

Knut sin Facebook-post til Lillehammer

3 / 46 LILLEHAMMER
Lillehammer er jo en «motor»!
Viktig for Innlandet! Og idag var reisa på vår kommunetur svært så kortreist. Et par hundre meter unna kontorene våre møtte vi administrasjon med kommunedirektør Tord Buer Olsen og politikere med nyvalgt ordfører Hans Olav Sundfør i spissen. På brannstasjonen; ikke for så slukke noen som helst branner; men diskutere samarbeid mellom stat og kommune for å komme «branner» i forkjøpet; bla klimaforebygging, beredskapsforebygging og forebygging av forvitring av velferden.
 
Det ble et bra møte! Her skal vi snakke mer sammen for å bygge sterk region, noe også Espen Johnsen (regionrådgiver)ga flere innspill på.
Og for oss som i barndommen frekventerte brannstasjonen som nabo (og aldri blebrannmann) glede over å bli vist rundt på en av Innlandets fineste brannstasjoner (Lillehammer region brannvesen); den finnes i Lillehammer! Bra folk der også!