Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalteren: - Vi skal stå dette løpet ut!

Innlandskommunene er i gang med vaksinering, men ressursene utfordres når de samtidig skal håndtere mange smitteverntiltak og øvrige oppgaver. I årets første møte med kommunene og Fylkesberedskapsrådet pekte statsforvalter Knut Storberget på at det nå er avgjørende å varsle behov for ressurser - og tilby hjelp.

Publisert 08.01.2021

Status i Innlandet er at vaksineringen av de prioriterte gruppene er godt i gang. Når nye vaksiner nå får en midlertidig godkjenning, vil fasen med massevaksinasjon komme i løpet av kort tid. Samtidig er reproduksjonstallet i Innlandet nå anslått til 1.1, slik at hver smittet i fylket smitter mer enn en person. Smittekurven vil peke derfor gå oppover om vi ikke får ned dette tallet. Innlandet har nå 13 kommuner med pågående utbrudd eller smitte. I tillegg skaper virusvarianter som sprer seg i Europa og som kan se ut til å være mer smittsomme, bekymring for de som skal drive smittesporing, håndtere utbrudd og gjennomføre vaksinering parallelt.

Tilby hjelp og spør om hjelp

Knut Storberget minnet om hvor viktig det er å samarbeide og gå utenfor vante nettverk for å finne ledig personell, og også å tilby hjelp til andre – slik at ressurser og behov møtes. Han varslet at det bør være en lav terskel for å ta kontakt, også med Statsforvalteren.

Å gå utenfor sin egen teig for å få tak i ressurser, for eksempel trekke inn private ressurser eller arbeidsledige, og vurdere enda tettere samarbeid kommuner imellom, ble nevnt som eksempler. Folk som nå er uten jobb, er viktige ressurser å regne med. Frivillige, som Røde Kors, kan spille en viktig rolle når oppgavebyrden vokser. Og når volumet på vaksiner nå snart øker, vil det å ha kapasitet være viktig. – Nå skal vi stå dette løpet ut, og vi skal klare det, sa statsforvalteren. Han vil fortsette å bidra blant annet ved å skape arenaer der behov varsles og ressurser tilbys, for eksempel gjennom Ressursbanken.

Unngå at barn og unge får for mye belastning

Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren, Aasa Gjestvang, takket også kommunene for innsatsen for å holde skoler og barnehager i gang i et omskiftelig smittebilde. For barn og unge som har det vanskelig hjemme, er skolen en viktig arena, minnet hun på. - Vi skal strekke oss så langt vi kan for å drive undervisning på skolen – skolestengning er det siste tiltaket som skal settes inn, sa Gjestvang.

Jordis Pötzl-Obytz, assisterende fylkeslege, pekte på at det den siste tiden har blitt varslet flere utbrudd og smittetilfeller i sykehjem og hjemmetjenesten, også i Innlandet. FHI har i sin ukesrapport oppfordret helsetjenesten til å ha økt fokus på smitteverntiltak slik de er beskrevet på nettsiden til FHI.

Reisende skal registrere seg for å hindre importsmitte

I møtet gav Folkehelseinstituttet en fersk oppdatering på smitteutvikling og vaksiner, virusmutasjoner og importsmitte. Kommunene hadde mange spørsmål, blant annet om reiseregistrering og hva kommunene forventes å gjøre når folk nå plikter å registrere seg ved innreise, informasjon som så sendes til kommunehelsetjenesten dit den reisende skal.

- Det nye systemet gir grunnlag for at man ta stikkprøver, for eksempel om folk oppholder seg på egna karantenested, sa Line Vold fra FHI. Stikkprøve-kontroller er forventningen til kommunene. Samtidig har hver enkelt reisende et ansvar for å teste seg, sa hun. Hun opplyste også at FHI får spørsmål om idrettsaktiviteter og treningssentre o.l, og dette vil det komme klargjørende informasjon om på FHIs nettsider.

Vold takket kommunene for den store og viktige innsatsen de gjør i pandemien med følgende ord til de nærmere 250 deltagerne på møtet; - Dere er spydspissen i responsen vår!

Les mer: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/fylkesmannen-folger-med-pa-koronavirus/