Færre nærkontakter hindrer smitte

Under torsdagens kommunemøte var de nye nasjonale innstrammingene i smittevernreglene hovedtema. Husk at færre nærkontakter gjør at smitten raskere kan spores og smittespredning hindres. Hold derfor nede antall mennesker du møter privat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.10.2020

Regjeringen presenterte onsdag nye nasjonale innstramminger. Assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen gikk under møtet med kommunene i Innlandet gjennom de nye reglene som er innstramminger på private sammenkomster. Det er de private sammenhengene som nå har skapt mange smitteutbrudd:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Det er viktig at alle overholder smittevernreglene. Selv i områder med lite smitte kan det fort bli et stort utbrudd dersom en smittet kommer på besøk, og folk har mange nærkontakter.

Usikker fremtid med økende smitte

Tremoen åpnet torsdagens kommunemøte med at vi går en urolig og usikker fremtid i møte. Han pekte på at utviklingen i smittesituasjonen er bekymringsfull når vi observerer økt smitte som gjør at land rundt oss i Europa stadig strammer til med sterkere tiltak.

Her hjemme har også smitten økt gjennom høsten og situasjonen har forverret seg betydelig. Fra det i august var et snitt på 300 smittede i uken, har dette økt til 700 i uken i august til 900 smittede i uken i oktober. Den siste uken har smitten økt videre. Smitten sprer seg nå ikke bare blant den yngre delen av befolkningen, men også blant eldre mennesker. Flere blir også så syke at de må legges inn på sykehus.

Antallet smittet totalt i dag (torsdag) er 35 siste døgn, 221 siste 3 ukene i Innlandet. Antallet i karantene ca. 1800, men varierer dag for dag.

Dilemmaer i Gjøvik

Fungerende ordfører Anne Bjertnæs og rådmann Magnus Mathisen orienterte om situasjonen i Gjøvik kommune. Kommunen, som inntil for kort tid siden hadde svært lave smittetall, har den siste tiden blitt rammet at et større smitteutbrudd. De trakk frem to dilemmaer kommunen har stått i den siste tiden.

Det første dilemmaet kommunen var hvor raskt man skal sette i tiltak og hvor omfattende de skal være. I Gjøvik fikk man gjennom TISK-strategien raskt påvist en sammenheng mellom smittetilfellene. Etter en diskusjon om hvor brede tiltak kommunene skulle sette i verk, valgte kommunen å målrette testing og smittesporing inn mot de miljøene som var rammet.

Smittetallene steg raskt de neste dagene etter hvert som nærkontakter ble testet. Men på grunn av at smitten var innenfor allerede kjente smitteveier, har kommunen ikke blitt nødt til å innføre brede tiltak som ville rammet alle innbyggere. Kommunen har allikevel gått fra gul til rød beredskap i skoler og barnehager, og mange elever ved skolene i Gjøvik er nå i karantene fordi hele klassetrinn er pålagt dette.

Et annet dilemma kommunen sto oppe i, var kommunikasjon til innbyggere om hvilket miljø smitten var konsentrert i. For å stanse spredning av rykter og spekulasjoner, valgte kommunen å offentliggjøre hvilket miljø utbruddet hadde sitt utspring i. For kommunen var det etiske dilemmaer knyttet til en slik beslutning fordi man var bekymret for stigmatisering og gjøre smittesporing vanskeligere.