Dette er de nasjonale anbefalingene om besøk i sykehjem

Scanpix - eldre person i seng
Scanpix - eldre person i seng

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinerte mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor endret flere av rådene for besøk i sykehjem.

Publisert 08.03.2021

Rådene gjelder både for vaksinerte beboere, som 1-2 uker etter andre dose har oppnådd optimal beskyttelse, og for de som ikke er vaksinerte.

Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt, da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Beboere og pårørende bør informeres om dette. En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste. Endrede rutiner kan iverksettes 1-2 uker etter at beboerne er fullvaksinerte. Uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Nærmere beskrivelse av dette finnes i de oppdaterte anbefalingene og rådene for besøk i sykehjem.

Når beboere er vaksinert mot SARS-CoV-2 og oppnådd optimal beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose:

Rådene under gjelder 1-2 uker etter andre vaksinedose, dvs. når beboeren har oppnådd optimal beskyttelse

  • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn det nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste. Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte. For nærmere beskrivelse se FHIs nettsider.
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt. Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte. Kontakten med vaksinerte besøkende kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
  • Opphold i fellesareal kan tillates dersom det er mulig å påse at besøkende holder minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir fullstendig beskyttelse.

Når beboere ikke er vaksinerte:

Dersom en beboer ikke er vaksinert, må sårbarhet for smitte og risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 vurderes. I vurderingen må beboers og pårørendes ønsker og individuelle behov for besøk i særlig grad vektlegges, herunder:

  • om beboer eller pårørende er barn, som innebærer at de har særlige rettigheter til samvær
  • ønsker og behov for besøk på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad, kort forventet levetid og liknende
  • lengden på institusjonsoppholdet og den enkeltes behov for besøk av sine nærmeste
  • eventuell kognitiv svikt og/eller kommunikasjonsvansker
  • behov for nærhet og omsorg, herunder pårørendes betydning for beboerens trivsel og trygghet, i hvilken grad besøk av pårørende kan ha en vesentlig positiv påvirkning på tilstanden, eller om pårørende kan bidra til at beboeren overholder nødvendige smittevernrutiner

For flere vurderingskriterier når beboere ikke er vaksinerte, se smittevernråd hos FHI.

Begrens besøk kun hvis strengt nødvendig

Ledelsen ved institusjonen kan bare regulere eller begrense besøk dersom det er strengt nødvendig. Begrensing av besøk på grunn av smitterisiko må begrunnes i forsvarlighetskravet. For enkeltpersoner vil også reglene i smittevernloven om isolasjon eller karantene gjelde. Kommunen kan ikke regulere eller begrense besøk i bofellesskap og omsorgsboliger mv. Dette gjelder også der slike boliger ligger i samme bygg som et sykehjem eller en annen helse- og omsorgsinstitusjon. Se egen anbefaling om tilrettelegging for besøk i omsorgsboliger.

 

Kontaktpersoner