Trygt og godt skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Men reglene om hva som skaper et godt skolemiljø kan gjøres enda bedre kjent for elevene, og barn- og ungepanelet har gode forslag til hvordan.

Publisert 20.11.2020

Fylkesmannens barn- og ungepanel ble etablert for ett år siden. Målet er at panelet skal sikre bedre medvirkning for barn og unge – deres syn skal få komme fram og ha betydning. Panelet har en viktig oppgave i å gi råd, erfaringer og innspill til Fylkesmannen i Innlandet sitt arbeid. Til nå er det gjennomført tre møter der temaene har vært barnevern, Innlandsstrategien og klima. Fylkesmannen er veldig stolt av panelet og har hatt stor nytte av de gode innspillene ungdommene har bidratt med fra sitt perspektiv. I torsdagens møte var skolemiljø og koronasituasjonen tema.

Skolemiljø

Alt for mange barn og unge gruer seg til å gå på skolen. Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø og det er nulltoleranse mot mobbing. Opplæringsloven har et eget kapittel om skolemiljø. Skolene har et særlig ansvar. De skal følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen, og de har et skjerpet ansvar dersom en elev blir krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen. Alle som jobber på skolen skal gripe inn ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, samt at de skal varsle dette til rektor.

Det er viktig at elevene forteller om sine opplevelser – gjerne til rektor på skolen. Skolen skal undersøke hva som har skjedd og vurdere om de skal sette inn tiltak. Hvis elever eller foreldre mener skolen ikke gjør nok, kan de melde saken til Fylkesmannen. Vår oppgave er da å sjekke om skolen har gjort det de skal, og bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får det trygt og godt på skolen.

Hvis du vil lese mer om hva man kan gjøre hvis man ikke har et trygt og godt skolemiljø eller opplever mobbing, gå inn på www.nullmobbing.no for mer informasjon.

Heng opp plakater på do! (Plakat finnes her)

Barn- og ungepanelet hadde flere forslag til hvordan reglene om skolemiljø kan bli enda bedre kjent for elevene. Her er noen av forslagene:

  • Bruke doene på skolen – heng opp plakater med mye farger
  • Det må være en som har skolemiljø som ansvar på hver skole og som kan prate om dette, kalle inn til møter og arrangere samlinger
  • Direkte orientering i klasserommet – men ikke bare på begynnelsen av skoleåret
  • På noen ungdomsskole er man godt kjent med reglene om skolemiljø, men det gis ikke lik informasjon på alle skolene. Hva med å bruke sosiale medier for å spre informasjon
  • Bruk Elevtjenesten – digital mulighet for dialog med skolen, denne kan være tilgjengelig for alle og dette kan være med å bidra til å skape et godt skolemiljø (www.elevtjenesten.no)
  • Egen app til helsesykepleier/elevtjenesten. Dette er en nasjonal løsning og noe som alle skolene må bruke.
  • MOT har gode verktøy, kan det brukes mer bevisst?

Panelet var også opptatt av at det må formidles bedre at alle elever har et ansvar for skolemiljøet, og at skolen ikke bare kan overlate dette til elevrådet.

Gjør brevene til elevene mer personlige

Fylkesmannen sender ut brev med informasjon til elevene i forbindelse med tilsyn av skolemiljø. Panelet var opptatt av at Fylkesmannens brev til elevene ikke må være så formelle. Skriv folkelig og enkelt, start brevet med et «Hei» og hva med å sette inn en QR-kode for å komme inn på Fylkesmannens nettside?

Koronasituasjonen

Panelet diskuterte også hva vi sammen kan gjøre for utsatte barn og unge som rammes hardt av koronapandemien. Mange barn og unge har skolen som det eneste sosiale stedet og for disse er det ekstra tungt når skoler stenges eller hele klasser settes i karantene. Panelet var opptatt av mulighetene som finnes til å samle folk på nett, enten det er studiegrupper eller uformelle grupper på zoom eller andre plattformer.

På nettstedet ung.no kan ungdom få svar på sine korona-spørsmål:

https://www.ung.no/oss/korona/

Fylkesmannen i Innlandet ser fram til å bruke barn- og ungepanelet aktivt fremover innenfor flere av områdene vi arbeider med.