Resultatet fra årets siste tilsyn er klart - Tilsyn med skolemiljø i Våler og Øyer kommuner

Bilde: mostphotos.com

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i to kommuner senhøsten 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2021

Skolene var valgt ut på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen tilsa at de to kommunene hadde en forhøyet risiko for regelverksbrudd. Det ble i begge tilsynene avdekket regelverksbrudd. Endelige tilsynsrapporter er nå klare.

For å vurdere regelverksetterlevelsen har Statsforvalteren kontrollert totalt 10 utvalgte områder. Vi har sett på hvordan skolen gjennomfører aktivitetsplikten de er lovpålagt for å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.

Funnene ved Aurvoll skole i Øyer kommune resulterte i regelverksbrudd på 5 av 10 undersøkte områder. Statsforvalteren har konkludert med regelverksbrudd knyttet til temaene skolens plikt til å følge med, gripe inn, varsle og sette inn egnede tiltak.

Våler barne- og ungdomsskole i Våler kommune kom ut med 8 regelverksbrudd av totalt 10 undersøkte områder. Statsforvalteren har konkludert med regelverksbrudd knyttet til temaene skolens plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak.

Kommunene har nå fått vedtak med pålegg om retting av de avdekte regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at regelverksbruddene rettes innen den gitte fristen.

De endelige tilsynsrapportene kan leses under «Dokumenter».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.