Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


25.06.2021

Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021


22.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 


18.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


14.05.2021

Ny utlysning - svømmetilskudd barnehage 2021

Statsforvalteren i Innlandet har fortsatt igjen midler for 2021 til svømmetilvenning for barnehagebarn. Tilskuddet lyses derfor nå ut på nytt.


07.04.2021

Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.


19.03.2021

Barnehager mot 2030

Barnehagesektoren inviteres til en felles innsats for å løfte kvaliteten frem mot 2030


12.02.2021

Storberget skal lede barnehageutvalg

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehager. Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget skal lede utvalget.


05.02.2021

Tilsyn på barnehageområdet 2020

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne har vært noe av tema for tilsynene.


19.01.2021

Svømmetilskudd for barnehager 2021

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.


03.11.2020

Rapportering på svømmetilskudd for barnehager 2020

Kommuner, barnehageeiere og organisasjoner som i 2020 har fått tildelt svømmetilskudd til barnehagebarn skal rapportere på bruken av midlene.