Utvalgte kulturlandskap

Furøya, Tvedestrand.
Furøya, Tvedestrand. Foto: Flemming Nielsen.

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Nå har alle områdene fått oppdaterte forvaltningsplaner.

Sist endret 08.02.2024

De utvalgte kulturlandskapsområdene er valgt ut fordi de er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold av områder over hele landet.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Det er 51 områder i landet som er valgt ut som Utvalgte kulturlandskap – og hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv.

Arbeidet med å velge ut områder startet i 2008. I 2024 er den økonomiske rammen for ordningen nesten 32 millioner kroner, derav 1,5 millioner kroner til Agder.

I Agder har vi tre utvalgte kulturlandskap (UKL-områder) – Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Alle områdene har nå oppdatert forvaltningsplan. Det er kommunen som forvalter UKL-ordningen, så ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål.

Rygnestad og Flateland i Valle kommune

Dette er dalgrender som er typiske for bruksstrukturen i Setesdal. Området er på 2 000 dekar og har store biologiske og kulturhistoriske verdier. Bygninger og innmark på Rygnestadtunet forvaltes av Setesdalsmuseet.

Lenke til informasjon om ordningen – Valle kommune

Lenke til mer informasjon om området – Landbruksdirektoratet

Furøya i Tvedestrand kommune

Furøya, Tvedestrand.
Furøya, Tvedestrand. Foto: Flemming Nielsen.

Furøya og Hestøya er et øylandskap med bebyggelse og historie knyttet til skipsrederkulturen på Sørlandet på 17- og 1800-tallet. Området er på 270 dekar og store deler av området er statlig sikra friluftsområde. Bygningene er fredet.

Lenke til informasjon om ordningen – Tvedestrand kommune

Lenke til mer informasjon om området – Landbruksdirektoratet

Vest-Lista i Farsund kommune

Vest-Lista ligger mot havet, mellom Lista fyr i sør og Varnes fyr i nord. Det er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskelig aktivitet i over 6000 år. Her er et mangfold av kulturlandskapsverdier og aktiv landbruksdrift med driftige bønder som holder landskapet i god hevd. Området er på hele 5 400 dekar.

Lenke til informasjon om ordningen – Farsund kommune

Lenke til mer informasjon om området – Landbruksdirektoratet