Utvalgte kulturlandskap

Furøya, Tvedestrand.
Furøya, Tvedestrand. Foto: Flemming Nielsen.

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.12.2021

De utvalgte kulturlandskapsområdene er valgt ut fordi de er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold av områder over hele landet.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Det er 46 områder som er valgt ut som Utvalgte kulturlandskap – og hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Antall områder skal økes noe.

Arbeidet med å velge ut områder startet i 2008. I 2021 var den økonomiske rammen for ordningen 38 millioner kroner.

I Agder har vi tre utvalgte kulturlandskap – UKL-områder:

Rygnestad og Flateland i Valle kommune

Dette er dalgrender som er typiske for bruksstrukturen i Setesdal. Området er på 2 000 dekar og har store biologiske og kulturhistoriske verdier. Bygninger og innmark på Rygnestadtunet forvaltes av Setesdalsmuseet.

Lenke til mer informasjon om området

Furøya i Tvedestrand kommune

Furøya, Tvedestrand.
Furøya, Tvedestrand. Foto: Flemming Nielsen.

Furøya og Hestøya er et øylandskap med bebyggelse og historie knyttet til skipsrederkulturen på Sørlandet på 17- og 1800-tallet. Området er på 270 dekar og store deler av området er statlig sikra friluftsområde. Bygningene er fredet.

Lenke til mer informasjon om området

Vest-Lista i Farsund kommune

Vest-Lista ligger mot havet, mellom Lista fyr i sør og Varnes fyr i nord. Det er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskelig aktivitet i over 6000 år. Her er et mangfold av kulturlandskapsverdier og aktiv landbruksdrift med driftige bønder som holder landskapet i god hevd. Området er på hele 5 400 dekar.

Lenke til mer informasjon om området