Bruk av SMIL-midlene i 2023

Til sammen 5,6 mill. kr innvilget til 161 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2023.

Publisert 12.02.2024

Agder fikk tildelt 4,6 mill. «friske» kroner til SMIL-formål i 2023. Det var igjen om lag 280 000 kroner fra året før og i løpet av året ble vel 724 000 kroner inndratt fra tiltak som ikke ble utført. Kommunene i Agder hadde dermed til rådighet 5,6 mill. kroner i 2023. Så å si alt ble brukt opp. Ved årsskiftet var det kun 913 kroner igjen. Det ble totalt innvilget 161 søknader i 2023 mot 150 søknader i 2022. Kommunene gjorde en god SMIL-jobb i 2023!

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kommunene som forvalter ordningen og de skal ha lokale retningslinjer/strategier med målsettinger og prioriteringer – som skal bidra til god forvaltning av ordningen.

Hva ble SMIL-midlene brukt til i 2023?

Figuren nedenfor viser fordelingen av SMIL-midlene brukt på de ulike miljøtemaene i Agder:

imagehph7i.png

Vi ser at det ble innvilget mest SMIL-midler til miljøtema Kulturlandskap med nesten 59 %. Dette er samme andelen som i 2022. 24 % av midlene ble brukt til miljøtema Kulturminner – det er en liten økning fra 2022. Det er tiltak under miljøtema Avrenning til vann som har økt mest, fra 12 % i 2022 til vel 15 % i fjor. Andelen av midlene brukt til miljøtema Biologisk mangfold er gått ned fra vel 5 % i 2022 til vel 1 % i 2023.

Det er laget tilsvarende oversikt for hver av Agderkommunene på Statsforvalterens nettside.

Regionalt miljøtilskudd (RMP) og SMIL

I fjor ble nytt Regionalt miljøprogram vedtatt for programperioden 2023–2026. Ifølge Nasjonalt miljøprogram skal Regionalt miljøprogram gi føringer for prioriteringer i de kommunale SMIL-strategiene. Det var behov for å målrette bruken RMP-midlene bedre og derfor ble det gjort store endringer i det nye regionale miljøprogrammet. Det ble mindre satsing på en del tiltak under kulturlandskap og mer satsing på biologisk mangfold og forurensningstiltakene. Det er derfor ønskelig at bruken av SMIL-midlene følger denne endringen framover, altså at de i mindre grad blir brukt til kulturlandskapstiltak og i større grad blir bruk til andre miljøtema som biologisk mangfold og avrenning til vann og utslipp til luft (forurensningstiltakene).

Det er ønskelig at investeringer som er gjort med SMIL-midler kan ivaretas ved skjøtsel og vedlikehold ved hjelp av regionalt miljøtilskudd. Mer informasjon om RMP finner du på Statsforvalterens nettside.

SMIL i 2024

Agder fikk tildelt 5,6 mill. «friske» kroner til SMIL-formål i 2024. Det er 1 mill. kroner mer enn i fjor. Alle Agderkommunene har fått ny SMIL-pott for 2024. Ta kontakt med kommunen hvis du er interessert i å gjennomføre SMIL-tiltak og søke om tilskudd. Kommunenes prioritering av SMIL-midlene finner du på kommunens nettside.

Landbruksdirektoratets nettside inneholder regelverk og generell informasjon om SMIL-ordningen

Kontaktpersoner

Buvei i Sirdal. Foto: Sverre Thele / Sirdal kommune.