Produksjonssvikt – kommunens oppgaver

Kommunen er presaksbehandler og skal behandle meldinger, kontrollere arealer, måle opp fôrlager ved innsett og gå gjennom søknader og dokumentasjon.

Sist endret 21.09.2023

Foretakene skal «uten ugrunnet opphold» gi melding til kommunen om at skade har oppstått eller vil kunne oppstå. 

Kommunen skal utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene der det er mottatt melding om avlingssvikt (50 % av foretakene ved svikt i honningproduksjon). Kontrollskjema fra Landbruksdirektoratet kan du ta med for å notere på. (Skjemaet er også tilgjengelig i Agros når du trykker "Ja" for kontroll.)

Statsforvalteren i Agder har laget en sjekkliste til kommunene som kan være til hjelp i det videre arbeidet.

Se også vår artikkel om tilskudd ved produksjonssvikt med informasjon til søkere.

Grovfôr med husdyr – ekstensiv drift o.a.: Kommunen anslår hvor høyt foretakets avlingsnivå vanligvis ligger i forhold til norm. Statsforvalteren ser også på dette og diskuterer med kommunene. Det er ikke denne prosenten som skal inn i fagsystemet. Statsforvalteren tar seg av omregningen til klimaprosent av avlingssvikten. 

Forklaring på klimaprosent av avlingssvikten ved normavling (PDF) – ligger også som et ark i Excelfilen under dokumenter.