Tilskudd ved produksjonssvikt

Foto: Silje Lunden Gotehus, Statsforvalteren i Agder.

Etter en tørr sommer kan det bli aktuelt å søke om erstatning. Meld fra til kommunen om avlingsskade og før beitelogg!

Publisert 05.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt (tidligere erstatning ved avlingssvikt) gis foretak som har svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen.

Under følger generell informasjon om ordningen. For veiledning om føring av søknadsskjema og beitelogg, se under dokumenter.

Beregning av avlingsskaden

For foretak som produserer grovfôr til egne husdyr blir erstatningen regnet ut på grunnlag av fastsatt normavling (for søkers kommune) per dekar. 

Produserer søker kun grovfôr for salg, regnes erstatningen ut som andre salgsproduksjoner. Gjennomsnittsavlingen fastrettes på grunnlag av salgsdokumentasjon fra de siste årene.

30 % egenandel og avlingen i skadeåret blir trukket fra.

Sum erstatning beregnes ut fra fortakets areal og gjeldende sats for veksten.

Avgrensninger

  • Tilskudd gis bare når klimabetinget avlingstap er over 30 % av gjennomsnittsproduksjonen i vekstgruppen.
  • Maksimal utbetaling er
    • 750 000 kr per vekstgruppe for grovfôr og korn
    • 1,5 mill. kr per vekstgruppene for frukt, bær, potet og grønnsaker, fra og med produksjonssesongen 2022
  • Den nedre grensen for utbetaling av erstatning er 5 000 kroner samlet utbetaling til foretaket.

Søknad og regelverk

Søknadsskjema og relevant regelverk er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søknadsfristen er 31. oktober.

Søknaden går til kommunen, som sjekker opplysningene. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.