Fiskeforvaltning

Oppdatert 22.03.2021

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Aktuelt:

  • Miljødirektoratet har fastasatt nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Det åpnes ikke for kilenotfiske i sjøen utenfor Agder i 2021. 

 


Publisert 09.07.2021

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland – blant annet i Mandalselva.


Publisert 07.07.2021

Regjeringen endrer ikke reguleringene av sjølaksefisket på Sørlandet i år

Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingene i sjølaksefisket på Sørlandet og gjør lempelige vurderinger av søknader om dispensasjoner. Klima- og miljødepartementets vurdering er at Stortingets vedtak ikke er mulig å gjennomføre under gjeldende regelverk. Derfor vil det ikke skje endringer i fiskesesongen 2021.


Publisert 08.06.2021

Informasjon om endringer i reglene for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen 2021

Statsforvalteren har foreløpig ikke mottatt informasjon om hvilke virkninger Stortingets vedtak vedrørende forskriften om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen vil få for årets sjølaksefiske med kilenot i Agder.


Publisert 31.05.2021

Innmelding av syk eller død villfisk i 2021

Meldinger om syk eller død fisk som du observerer i elv eller sjø skal sendes til Veterinærinstituttet. Benytt det nasjonale systemet som Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020, det gjør det enkelt å melde fra om sykdom.


Publisert 22.03.2021, Sist endret 23.03.2021

Nye regler for lakse- og sjøaurefiske

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler.


Publisert 24.06.2020

Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, på høring med høringsfrist 6.9.2020. 


Publisert 14.06.2019

Ukjent fiskesykdom hos laks

Det er funnet syk laks i flere elver på Øst- og Sørlandet siden laksefisket begynte i år. Fiskere bes om å ta forholdsregler for å unngå mulig smitteoverføring. Meld også fra til Mattilsynet og Fylkesmannen hvis dere oppdager syk eller død laks. 


Publisert 31.05.2019

Ingen endringer i fiskereglene for Melhusfossen i Audna i 2019

Ulovlig krøking (hukking) av laks har vært et problem i Melhusfossen. Miljødirektoratet opprettholder allikevel dagens fiskeregler, men forutsetter at fiskerettseierforeningen og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske.


Publisert 20.03.2019

Nytt i 2019 om rapportering av fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i kravene til rapportering av fiske etter laks og sjøaure. Det er endringer både for elvefisket og for sjøfisket. Det skal nå også rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks.


Publisert 20.04.2018

Ålens vandring bør bedres også i Norge

I anledning den internasjonale fiskevandringsdagen 21. april, setter vi søkelyset på den mystiske ålen. Fra å være vanlig er ål i dag truet.