Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Salmeli i Kvinesdal. Foto: Lene Olsen.

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2024 – søknadsfrist 15. oktober.

Publisert 24.04.2024

Søknadsfristen er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Statsforvalteren oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. 

Statsforvalteren sender ut e-post med RMP-søknadsfrist og informasjonslenke til foretak som søkte produksjonstilskudd året før. Du må oppgi gyldig e-post-adresse i søknad om produksjonstilskudd for få påminnelsen.

Agder har fått kr 21,9 mill. til rådighet til regionale miljøtilskudd i 2024.

Søknadsskjema og veiledning til søknad.

Veiledningsheftet gir viktig informasjon om de enkelte ordningene. 

Kart over prioriterte kulturlandskap.

Regelverk for regionalt miljøprogram i Agder.

Regionalt miljøprogram 2023–2026 ble fastsatt av Statsforvalteren våren 2023. Det er store endringer i forhold til forrige programperiode. Nå er veilederen for de regionale miljøtilskuddene for søknadsomgangen 2024 ferdig. Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder ligger på Lovdata.no.

Regionalt miljøtilskudd er et årlig tilskudd som skal stimulere gårdbrukerne til å gjøre en ekstra miljøinnsats for å fremme miljøgoder og begrense forurensningen fra jordbruket.

I Agderfylkene har vi i 2024 26 ulike tilskuddsordninger fordelt på 7 ulike miljøtema.  

Det er knyttet diverse vilkår og krav til ordningene.

Her er oversikt over ordningene som gjelder i Agder:

Miljøtema Områder Paragraf Tiltak
Kulturlandskap   § 4 Drift av bratt areal
§ 5 Drift av beitelag
Prioriterte kulturlandskaps-områder (se fotnoter)

§ 6

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark¹
§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark²
Biologisk mangfold   § 8 Slått av slåttemyr og slåttemark
§ 9 Beiting av kystlynghei
§ 10 Brenning av kystlynghei
§ 11 Skjøtsel av trua naturtyper
§ 12 Skjøtsel av styvingstrær
§ 13 Soner for pollinerende insekter
§ 14 Tilrettelegging av hekkeområder- og beiteområder for fugl (vipe)
Kulturminner og kultur-miljøer   § 15 Drift av seter
§ 16 Besøksseter
§ 17 Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner (gravminner)
§ 18 Skjøtsel av bakkemurer og buveier
Avrenning til vann Prioriterte områder § 19 Ingen jordarbeiding om høsten
§ 20 Grasdekt kantsone i åker
§ 21 Kantsone i eng
Utslipp til luft   § 22 Spredning av all husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen 
§ 23 Nedlegging av husdyrgjødsel
§ 24 Nedfelling av husdyrgjødsel
§ 25 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Jord og jordhelse   § 26 Fangvekster som underkultur
§ 27 Fangvekster sådd etter høsting
§ 28 Fangvekst med høy diversitet
Klimarådgiving   § 29 Klimarådgiving

¹ Kommunene har tidligere valgt de verdifulle jordbrukslandskapene. For disse områdene gjelder ordningen Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (§ 6).

² I tillegg omfattes både utmark og innmark på øyer uten veiadkomst i sjø, elv og innlandsvann av ordningen Beiting av verdifullt jordbrukslandskap i utmark (§ 7).