Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2022 – søknadsfrist 15. oktober.

Publisert 30.06.2022

Søknadsfristen i 2022 er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Statsforvalteren oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. 

Statsforvalteren sender ut e-post med RMP-søknadsfrist og informasjonslenke til foretak som søkte produksjonstilskudd året før. Du må oppgi gyldig e-post-adresse i søknad om produksjonstilskudd for få påminnelsen.

Agder har fått kr 18,4 mill. til rådighet til regionale miljøtilskudd i 2022.

Søknadsskjema og veiledning til søknad.

Veiledningsheftet gir viktig informasjon om de enkelte ordningene.

Kart over prioriterte kulturlandskap / lokalt verdifulle jordbrukslandskap.

Regelverk for regionalt miljøprogram i Agder.

Regionalt miljøprogram 2019–2022 ble vedtatt av Statsforvalteren våren 2019. Nå er veilederen for de regionale miljøtilskuddene for søknadsomgangen 2022 ferdig, og forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder ligger på Lovdata.no.

Regionalt miljøtilskudd er et årlig tilskudd som skal stimulere gårdbrukerne til å gjøre en ekstra miljøinnsats for å fremme kulturlandskapet og begrense forurensningen fra jordbruket.

I Agderfylkene har vi i 2022 23 ulike tilskuddsordninger fordelt på 7 ulike miljøtema. Det er innført en ny tilskuddsordning i år – Drift av seter. Se mer informasjon om ordningen i veilederen, side 24 og egen artikkel. Denne ordningen gjelder ikke fellesbeiter. 

Det er knyttet diverse vilkår og krav til ordningene.

Her er oversikt over ordningene som gjelder i Agder:

Miljøtema Områder Paragraf Tiltak
Kulturlandskap   § 4 Drift av bratt areal
§ 5 Drift av beitelag
Prioriterte kulturlandskaps-områder (se fotnoter)

§ 6

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark¹
§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark²
§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap¹
Biologisk mangfold   § 9 Slått av slåttemyr og slåttemark
§ 10 Beiting av kystlynghei
§ 11 Brenning av kystlynghei
§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper
§ 13 Skjøtsel av styvingstrær
§ 14 Soner for pollinerende insekter
Kulturminner og kultur-miljøer   § 15 Drift av seter
§ 16 Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner (buveier)
§ 17 Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner (gravminner)
§ 18 Skjøtsel av bakkemurer
Friluftsliv   § 19 Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet
Avrenning til vann Prioriterte områder (vannområder) § 20 Ingen jordarbeiding om høsten
§ 21 Fangvekster sådd etter høsting
§ 22 Grasdekt kantsone i åker
Utslipp til luft   § 23 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
§ 24 Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
§ 25 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Klimarådgiving   § 26 Klimarådgiving

¹ Kommunene har tidligere valgt de verdifulle jordbrukslandskapene. For disse områdene gjelder ordningene Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (§ 6) og Slått av verdifulle jordbrukslandskap (§ 8).

² I tillegg omfattes alt areal på øyer uten veiadkomst i skjærgården og i innlandsvann av ordningen Beiting av verdifullt jordbrukslandskap i utmark (§ 7). Dette gjelder også noen verneområder og enkelte andre kartfestede områder.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.