Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2022 – søknadsfrist 15. oktober.

Publisert 30.06.2022

Søknadsfristen i 2022 er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Statsforvalteren oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. 

Statsforvalteren sender ut e-post med RMP-søknadsfrist og informasjonslenke til foretak som søkte produksjonstilskudd året før. Du må oppgi gyldig e-post-adresse i søknad om produksjonstilskudd for få påminnelsen.

Agder har fått kr 18,4 mill. til rådighet til regionale miljøtilskudd i 2022.

Søknadsskjema og veiledning til søknad.

Veiledningsheftet gir viktig informasjon om de enkelte ordningene.

Kart over prioriterte kulturlandskap / lokalt verdifulle jordbrukslandskap.

Regelverk for regionalt miljøprogram i Agder.

Regionalt miljøprogram 2019–2022 ble vedtatt av Statsforvalteren våren 2019. Nå er veilederen for de regionale miljøtilskuddene for søknadsomgangen 2022 ferdig, og forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder ligger på Lovdata.no.

Regionalt miljøtilskudd er et årlig tilskudd som skal stimulere gårdbrukerne til å gjøre en ekstra miljøinnsats for å fremme kulturlandskapet og begrense forurensningen fra jordbruket.

I Agderfylkene har vi i 2022 23 ulike tilskuddsordninger fordelt på 7 ulike miljøtema. Det er innført en ny tilskuddsordning i år – Drift av seter. Se mer informasjon om ordningen i veilederen, side 24 og egen artikkel. Denne ordningen gjelder ikke fellesbeiter. 

Det er knyttet diverse vilkår og krav til ordningene.

Her er oversikt over ordningene som gjelder i Agder:

Miljøtema Områder Paragraf Tiltak
Kulturlandskap   § 4 Drift av bratt areal
§ 5 Drift av beitelag
Prioriterte kulturlandskaps-områder (se fotnoter)

§ 6

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark¹
§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark²
§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap¹
Biologisk mangfold   § 9 Slått av slåttemyr og slåttemark
§ 10 Beiting av kystlynghei
§ 11 Brenning av kystlynghei
§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper
§ 13 Skjøtsel av styvingstrær
§ 14 Soner for pollinerende insekter
Kulturminner og kultur-miljøer   § 15 Drift av seter
§ 16 Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner (buveier)
§ 17 Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner (gravminner)
§ 18 Skjøtsel av bakkemurer
Friluftsliv   § 19 Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet
Avrenning til vann Prioriterte områder (vannområder) § 20 Ingen jordarbeiding om høsten
§ 21 Fangvekster sådd etter høsting
§ 22 Grasdekt kantsone i åker
Utslipp til luft   § 23 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
§ 24 Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
§ 25 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Klimarådgiving   § 26 Klimarådgiving

¹ Kommunene har tidligere valgt de verdifulle jordbrukslandskapene. For disse områdene gjelder ordningene Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (§ 6) og Slått av verdifulle jordbrukslandskap (§ 8).

² I tillegg omfattes alt areal på øyer uten veiadkomst i skjærgården og i innlandsvann av ordningen Beiting av verdifullt jordbrukslandskap i utmark (§ 7). Dette gjelder også noen verneområder og enkelte andre kartfestede områder.