Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


06.07.2021

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2021 – søknadsfrist 15. oktober.


14.06.2021

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt – salgsproduksjoner

Informasjon til søker med grovfôr for salg, korn/frø, poteter, grønnsaker, frukt, bær og honning – søknadsfrist 31. oktober.


10.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


01.06.2021

Søknad om erstatning for avlingssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober.


01.06.2021

Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.


15.04.2021

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien.


22.02.2021

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Statsforvalteren har fordelt årets rammer til kommunene for tilskuddsordningene SMIL, drenering, tiltak i beiteområdene og utvalgte kulturlandskap.


24.09.2020

Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Tilskuddsordning for å bidra til inntektsgivende arbeid etter avvikling av pelsdyrhold – søknadsfrist 15. oktober.


02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd.

17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.