Vipetiltak i RMP fra 2024

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er nå inne i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket. Frist for å jordarbeide vipestriper og melde inn tiltak er 1. april.

Publisert 12.03.2024

Statsforvalteren har innført RMP-tiltaket tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) fra søknadsomgangen 2024. Utkast til vipetiltak har nylig vært på høring og tiltaket har vært «knadd» av både fuglefolk og næringsorganisasjonene i jordbruket.

Regionalt miljøprogram

Formålet med regionale miljøtilskudd i jordbruket i Agder er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, jord og jordhelse samt å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Regionalt miljøprogram ble rullert i fjor – for perioden 2023–2026. Det inneholder nå 26 ulike tiltak.  

Viktig å ta vare på vipa

Vipa var tidligere en nokså vanlig fugleart i jordbrukslandskapet i Agder, som mange gårdbrukere har god kjennskap til. I løpet av noen tiår har vipebestanden gått dramatisk ned. Derfor har vipa nå fått status som kritisk truet (CR) på den norske rødlista for arter i artsdatabanken.

Det har derfor vært et ønske å få inn et vipetiltak i Regionalt miljøprogram i Agder (RMP). Vi har lagt vekt på at tiltaket skal ivareta vipa på en god måte samtidig som tiltaket er enkelt og ubyråkratisk for bonden og for forvaltninga. Tiltaket må også være innfor rammen som er satt i Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd 2023–2026.

Er du interessert i dette tiltaket?

Du finner nødvendig informasjon om tiltaket og vilkårene som må være oppfylt for å få tilskuddet i følgende dokumenter:

Søknadsomgangen 2024

RMP-forskriften skal oppdateres med vipetiltaket og legges ut på Lovdata. Veiledningsheftet og andre relevante RMP-dokumenter for søknadsomgangen 2024 skal oppdateres og vil bli lagt ut på siden om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket senest i løpet midten av april. Søknadsfristen for RMP-tiltak er 15. oktober.

Fristen for å jordarbeide vipestriper og innmelde tiltaket er altså allerede 1. april.