Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Stjørdal kommune

Høringsfrist:
1. september 2021 23.59

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Stjørdal kommune. 

Publisert 13.07.2021

Bakgrunn for søknadene
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan det er vurdert belastning på ytre miljø. Deponiet er planlagt etablert i Langsteindalen, på gnr. 2 bnr. 6, i Stjørdal kommune. Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på 1,4 millioner m3 og med en planlagt driftsperiode på 5-6 år (2021-2026). Deponiet skal driftes mandag til fredag kl. 07-02 og lørdag kl. 07-19. 

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01. september 2021.