Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer


Publisert 13.09.2021

Barnevernsreformen, en oppvektsreform

Fra 1. januar får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Da trer barnevernreformen i kraft. 

 


Publisert 08.09.2021

Stikkprøver viste lovbrudd i barneverntjenesten

Kommunene i Midtre Namdal barneverntjeneste er bedt om å lage en plan for hvordan lovbruddene skal rettes opp. Det er konklusjonen i Statsforvalterens tilsynsrapport.


Publisert 18.06.2021

Varsler tilsyn med barnevernet i Midtre Namdal

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsyn med barnevernstjenesten i Midtre Namdal. Det skjer etter vedvarende lovbrudd.


Publisert 09.02.2021

Omfattende tilsyn etter barnedødsfall

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsynssak med i alt fem ulike instanser etter barnedødsfallet i desember i fjor.


Publisert 02.02.2021

Bor du på barneverninstitusjon?

Om du opplever mange begrensninger eller tvang kan du klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Dette kan for eksempel være regler om at du ikke får gå ut, ha tilgang til egen mobil eller pc og/eller at du blir holdt fast av de voksne.


Publisert 19.11.2020

Antall bekymringsmeldinger øker kraftig

Barnevernet i Trøndelag mottar langt flere bekymringsmeldinger i år, sammenlignet med i fjor. Antall meldinger er økt med 35 prosent og antall meldinger med alvorlig innhold øker kraftig.


Publisert 03.06.2020

Ny nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet

DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. Nå vil alle kommuner i Trøndelag kunne benytte seg av DigiBarnverns utviklede Nasjonal portal for bekymringsmelding.


Publisert 26.04.2019

Styrker barnas stemme

Fylkesmannen i Trøndelag møter barn og unge med nettbrett og egenutviklet app. Hensikten er å styrke barnas stemme under tilsyn.


Publisert 17.04.2018

Fornøyd med barnevernsatsing

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er imponert med måten aktørene i Trøndelag arbeider innen barnevernsområdet. I dag besøkte hun fylket.


Publisert 13.02.2018

Fant flere brudd

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med Barne-, og ungdoms- og familieetatens (Bufetat) bistandsplikt til barnevernstjenestene. Tilsynet avdekker flere brudd på barnevernloven.