Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m.

Søknadsfrist:
15. januar 2020
Målgruppe:
Frivillige organisasjonaer, kommunar, husdyreigarar, forskningsinstitusjonar
Ansvarleg:
Miljødirektoratet og Fylkesmannen
Kven kan søke:
Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar m.fl.

Det vert årleg sett i gang ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Norge. Medverknad frå einskildpersonar og verksemder må til skal vi løyse klima- og miljøutfordringane. Klima- og miljødepartementet gir også i 2020 tilskot til tiltak som blir sette i verk. Les meir om tilskotsordningane i det vedlagte rundskrivet og søk tilskot i elektronisk søknadssenter innan 15. januar.

Publisert 27.11.2019

Rundskrivet omtalar kriterier for tildeling, krav til søknaden, fristar m.m. som gjeld den einskilde tilskotsordninga.

Søknadsfrist:
15. januar 2020
Målgruppe:
Frivillige organisasjonaer, kommunar, husdyreigarar, forskningsinstitusjonar
Ansvarleg:
Miljødirektoratet og Fylkesmannen
Kven kan søke:
Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar m.fl.