Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 26.04.2021, Sist endra 26.04.2021

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 25.02.2021

DNA – eit av dei viktigaste verktøya for overvaking av store rovdyr

Arvestoffet DNA er nytta til overvaking av store rovdyr og kongeørn i Norge. Men korleis finn ein DNA frå desse dyra? Og kva for ein informasjon kan hentast ut frå DNA? Og korleis vert denne kunnskapen nytta?


Publisert 16.12.2020

Erstatning i 2020 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I Rogaland er det generelt låge tap/skadar på husdyr der freda rovvilt er skadegjerar. I beitesesongen 2020 var det noko meir tap/skadar enn i eit normalår. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 357 319,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020.


Publisert 19.11.2020

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2021

Rovviltnemnda har i møte 16.11.2020 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2021.


Publisert 19.10.2020

1 ulv felt på skadefelling i Lund

Fredag 16. oktober vart ein ulv felt på skadefelling ved Moi i Lund kommune. Fellinga vart utført av det interkommunale skadefellingslaget i Rogaland i henhald til skadefellingsløyve gitt av Fylkesmannen i Rogaland.


Publisert 13.10.2020

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden.


Publisert 09.10.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune

Fylkesmannen i Rogaland gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Lund kommune i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra torsdag 8. oktober kl. 12.00 til torsdag 21. oktober kl. 12.00 i 2020.


Publisert 16.09.2020

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene innebærer har fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv under lisensfelling og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking.


Publisert 07.09.2020

Lisensjakt på jerv og ulv 2020 – 2021

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jerv og 3 ulv kan fellast i Region 1 i Vest-Agder, Rogaland og Vestland fylker. Lisensjakta gjeld for heile Rogaland. Lisensjegerar kan vende seg til Jegerregisteret for å få lisens. Jakta krev i tillegg løyve frå grunneigar.


Publisert 06.07.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland gav 03.07.2020 tillatelse til felling av 1 ulv i Lund kommune. Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark og potensiale for framtidige skader dersom ulven går inn i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra fredag 3. juni kl. 22.00 til fredag 17. juli kl. 12.00, 2020.  Det er knyttet vilkår til tillatelsen.