Gode resultater etter intervensjon for riktigere bruk av antibiotika i sykehjem

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i kommuner i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.02.2019

«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» ble utgitt av Regjeringen i januar 2016. Hovedmålet for handlingsplanene er å redusere totalbruken av antibiotika med 30% innen utløpet av 2020. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver i gjennomføringen av flere tiltak, herunder tiltak 6.4: å ha hovedansvaret for gruppebasert etterutdanning av leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner.

Med bakgrunn i dette oppdraget har ASP startet en intervensjon rettet mot kommunale institusjoner (sykehjem og KAD-avdelinger), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram. Prosjektet er et samarbeid mellom ASP, KAS, FHI, RKS, og norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (DNLF).

Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke 12.10.16, og har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå. Flere fylker har etter dette blitt inkludert i intervensjonen.

RASK Rogaland ble sparket i gang med oppstartsmøte i Stavanger i januar 2018, der gjeldene antibiotika retningslinjer ble gjennomgått. 150 leger og sykepleiere fra 53 sykehjem (96 %) i 16 av Rogalands kommuner deltok. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på korrekt diagnostikk og forebygging av infeksjoner, da spesielt urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri (bakterier i urinen uten at pasienten har symptomer). Under møtet måtte representanter fra hvert sykehjem diskutere og reflektere over statistikk for eget antibiotikaforbruk som ble sendt dem i forkant av møtet. Sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk, og sykehjemmene ble anmodet om å gjennomføre undervisningsopplegg utarbeidet av ASP for egne medarbeidere. I tillegg skulle institusjonene i hvert fylke gjennomføre punktprevalensundersøkelser (NOIS PIAH) x 6/år gjennom intervensjonsperioden som ble satt til 1 år/institusjon.

Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 og viser altså en meget bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehjemmene i Helse Stavanger har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, parenteral antibiotika og Hiprex, hvor hovedandelen av reduksjonen er på luftveisantibiotika med hele 27 prosent og urinveisantibiotika med 20, 6 prosent!

Alle deltakende sykehjem fikk denne uken tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotikabruk fra oppstart i januar 2018 til avslutning januar 2019 sammenlignet både med samme periode året før og med lignende sykehjem.

Antibiotikasenteret for Primærmedisin presenterte resultatene for sykehjemmene i Helse Stavanger i detalj på avslutningsmøte ved Clarion hotell Stavanger 20.02.19.