Informasjon om Klagenemnda

Klagenemnda si oppgåve er å overprøve Fylkesmannen i Rogaland sine vedtak. Klagenemnda behandlar i tillegg klager frå dykkarar omfatta av forskrift om utføring av arbeid. Det er Helsedirektoratet som oppnemner medlemmane i Klagenemnda. Klagenemnda vurderer sakene på eigne møte. Det er slike møte 3-4 gonger i året.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Klagenemnda si samansetning (pdf)

Fylkesmannen i Rogaland fungerar som sekretariat for Klagenemnda.

Opplysningar som er viktige for klagenemnda si vurdering kan til dømes vere :

  • Arbeidsoppåver og beredskapsoppgåver
  • Plan for utreise
  • Skiftordning
  • Diagnose, behandling og prognose
  • Risikovurdering
  • Kompenserande tiltak
  • Uttale frå spesialist
  • Uttale frå operatøren si helseteneste
  • Uttale frå arbeidsgjevar / oppdragsgjevar

Klagenemnda sine vedtak er endelege og kan ikkje bli overprøvd.

Kontaktpersonar

Aktuelt

Møtedatoar

Fredag 11.06.2021.