Informasjon om Klagenemnda

Klagenemnda si oppgåve er å overprøve Statsforvaltaren i Rogaland sine vedtak. Klagenemnda behandlar i tillegg klager frå dykkarar omfatta av forskrift om utføring av arbeid. Det er Helsedirektoratet som oppnemner medlemmane i Klagenemnda. Klagenemnda vurderer sakene på eigne møte. Det er slike møte 3-4 gonger i året.

Klagenemnda si samansetning (pdf)

Statsforvaltaren i Rogaland fungerar som sekretariat for Klagenemnda.

Opplysningar som er viktige for klagenemnda si vurdering kan til dømes vere :

  • Arbeidsoppåver og beredskapsoppgåver
  • Plan for utreise
  • Skiftordning
  • Diagnose, behandling og prognose
  • Risikovurdering
  • Kompenserande tiltak
  • Uttale frå spesialist
  • Uttale frå operatøren si helseteneste
  • Uttale frå arbeidsgjevar / oppdragsgjevar

Klagenemnda sine vedtak er endelege og kan ikkje bli overprøvd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Aktuelt

Møtedatoar

Onsdag 23. august 2023