Informasjon om klagenemnda

Klagenemnda si oppgåve er å overprøve Statsforvaltaren i Rogaland sine vedtak. Klagenemnda behandlar i tillegg klager frå dykkarar omfatta av forskrift om utføring av arbeid. Det er Helsedirektoratet som oppnemner medlemmane i klagenemnda. Klagenemnda vurderer sakene på eigne møte. Det er slike møte 3-4 gonger i året.

Statsforvaltaren i Rogaland fungerar som sekretariat for klagenemnda.

Opplysningar som er viktige for klagenemnda si vurdering kan til dømes vere :

  • Arbeidsoppåver og beredskapsoppgåver
  • Plan for utreise
  • Skiftordning
  • Diagnose, behandling og prognose
  • Risikovurdering
  • Kompenserande tiltak
  • Uttale frå spesialist
  • Uttale frå operatøren si helseteneste
  • Uttale frå arbeidsgjevar / oppdragsgjevar

Klagenemnda sine vedtak er endelege og kan ikkje bli overprøvd.

Aktuelt

Møtedatoar

Tirsdag 10. september 2024