Ein trygg skoledag utan mobbing

F.v. Lars Wetteland, Lina Bryne Larsen, Anne Wilson, Hjalmar Arnø, Elisabeth Ur Fjørtoft, Nils Andreas Høie og Ragnhild Otto. Foto: John Gunnar Skien/Statsforvaltaren i Rogaland. 
F.v. Lars Wetteland, Lina Bryne Larsen, Anne Wilson, Hjalmar Arnø, Elisabeth Ur Fjørtoft, Nils Andreas Høie og Ragnhild Otto. Foto: John Gunnar Skien/Statsforvaltaren i Rogaland. 

Det er enkelt å ta kontakt med oss! Bruk det første skjemaet til å gi kort beskjed til oss slik at me kan ta kontakt med deg. I det andre skjemaet kan du skriva litt om grunnen til at du melder frå til oss. Me set pris på om du gjer det. 

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skulen må undersøke det som har skjedd. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for å hjelpe deg. Skulen skal ta tak i saka di innan det har gått ei veke. Deretter skal skulen lage ein skriftleg plan for korleis dei skal hjelpe deg. Du kan vere med på å lage planen om du ønskjer det

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Viss skulen brukar meir enn ei veke på å gjere noko med saka, kan du kontakte oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Etter det kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.

PS. Du kan alltid kontakte oss som jobbar hjå Statsforvaltaren viss du lurer på noko. Bruk kontaktinformasjonen oppe til høgre for å finne Statsforvaltaren i fylket ditt.

 

 


Publisert 26.08.2021

Alvorleg skolefråvær

Mange barn og unge vegrar seg mot å gå på skolen. Overgangssituasjonar, som etter feriar, kan vere ekstra vanskeleg for desse elevane. Årsakene kan vere mange og samansette. Det kan vere at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, eller at skolen ikkje legg opplæringa godt nok til rette for eleven. I nokre tilfelle kan vegringa skuldast forhold hos eleven sjølv, i heimen eller i nærmiljøet til eleven.


Publisert 24.08.2021

Samlingar om trygt og godt skolemiljø hausten 2021

Statsforvaltaren vil hausten 2021 invitere til to digitale samlingar om trygt og godt skolemiljø.

Onsdag 29.09.2021 kl. 12.30-14.00:
Tiltak i skolemiljøsaker. Webinar for skoleeigarar, skoleleiarar og ressurspersonar.

Måndag 25.10.2021 kl. 09.00-11.00:
Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein tilsett krenker elevar. Dialogmøte på Teams for skoleeigarar og skoleleiarar.

 

Informasjon om program og påmelding kjem seinare.


Publisert 09.02.2021

Trygt og godt skolemiljø, oppsummering 2020

I 2020 behandla Fylkesmannen (no Statsforvaltaren) 145 saker om trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikta var broten i 96 av desse. I tillegg fekk vi mange meldingar som ikkje fører til vedtak.


Publisert 11.09.2020

Hva skaper et godt læringsmiljø?

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen og et inkluderende læringsmiljø skal være et prinsipp for skolens praksis. At elevene er inkluderte og er en del av et fellesskap, forebygger mobbing og andre krenkelser. Det ulike tilnærminger til hvordan man bygger et godt læringsmiljø, og vi skal under ha et særskilt blikk på sosial læring.


Publisert 18.06.2020

Trygt og godt skolemiljø, oppsummering 2019

I 2019 behandlet Fylkesmannen 123 saker om trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten var brutt i 112 av disse. I tillegg fikk vi mange henvendelser som ikke fører til vedtak.


Publisert 05.03.2019

Ny informasjonsfilm om kap.9a frå Fylkesmannen

Elevar frå Bryne vidaregåande skole har laga informasjonsfilm om retten til eit trygt og godt skolemiljø.

I haust fikk elevar frå Bryne videregåande skole, MK2, spørsmål om å lage ein informasjonsfilm om Kap. 9A frå Fylkesmannen. Fylkesmannen ønska ein film om temaet trygt og godt skolemiljø, og informasjon om elevane sin rett til å kjenne seg trygge på skolen. Filmen skulle ha fokus på elevane si oppleving av kva som kan vera utrygt på skolen, og kva dei kan gjere for å få hjelp av vaksne.


Publisert 31.01.2019

139 mobbesaker til Fylkesmannen i Rogaland i fjor

I 2018 fekk me inn 139 nye saker. 110 saker var ferdigbehandla ved utgangen av året. Aktivitetsplikta var broten i 77 prosent av tilfella. 


Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal heile tida arbeide for best mogleg skolemiljø og at skolen blir opplevd som trygg og god for elevane. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle vaksne som arbeider på skolen skal følge med på at elevane har det bra og gripe inn mot mobbing og anna krenking. Dei skal også varsle rektor viss dei får mistanke eller kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt.

Dette står i opplæringslova kapittel 9A og gjeld frå 1.8.2017