Reindrift

Oppdatert 29.12.2022

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Reindriftsavtalen

Rovvilt

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.09.2022

Statsforvalteren i Nordland oppnevnt som settestatsforvalter for Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Vi har overtatt utestående saker på reindriftsområdet i Troms og Finnmark.


Publisert 16.09.2022

Søk etter reinmerker i ny innsynsløsning Mearka

Landbruksdirektoratet har nå lansert ny innsynsløsning for reinmerker: Mearka. Der kan du se alle godkjente reinmerker i Norge.  


Publisert 08.07.2022, Sist endret 07.10.2022

Reindriftsseminar 2022

Reindriftsseminaret som ble holdt 4.-5. oktober er nå gjennomført og vedlagt under her kan du finne presentasjonene fra foredragene som ble holdt. 


Publisert 17.06.2022

Arbeidet med en styrket beredskap i reindriften

Avtalepartene ved reindriftsavtaleforhandlingene har etablert en arbeidsgruppe som skal gå gjennom kriseberedskapen i reindriften. Formålet er å styrke beredskapen og legge til rette for et godt regelverk som reindriften kan bruke hvis det oppstår beitekrise. Arbeidsgruppa skal også vurdere om mandatet for kriseberedskapsutvalget bør endres.


Publisert 14.06.2022

Forsknings- og utviklingsseminar om tapssituasjonen i reindrifta

I juni inviterte Statsforvalteren i Nordland, reineiere og forsknings- og utviklingsaktører til Nordland nasjonalparksenter for å diskutere tapssituasjonen i reindrifta. 10 av 12 reinbeitedistrikt var representerte og bidro til at det ble gode diskusjoner, og gitt viktige innspill til fremtidig forskning. 


Publisert 13.05.2022

Nå kan du søke om reinmerke digitalt

Fra og med i dag, 13. mai, kan du søke om registrering eller overføring av reinmerke i en ny og forenklet digital søknadsløsning, tilgjengelig på nordsamisk og norsk bokmål. Den sørsamiske versjonen blir tilgjengelig sommeren 2022. 


Publisert 28.04.2022

Takk for at du tar hensyn til rein i kalvingstida

Det er kalvingstid for rein i april og mai. Kalven og simla er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt, kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunden i bånd.


Publisert 09.04.2022

Ta hensyn hvis du møter rein

Beitekrisen i Nordland har gjort reinsdyrene veldig sårbare for forstyrrelser. Gå på tur og nyt påskeferien, men hvis du ser rein bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Dette gjelder både på innlandet og ute på kysten.


Publisert 25.03.2022

Gir pålegg om etablering av ny siidaandel i Jillen-Njaarke

Statsforvalteren har etter en samlet vurdering gitt pålegg om etablering av en ny siidaandel i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.


Publisert 10.03.2022

Mal for distriktsplan i reinbeitedistrikter

NIBIO har laget en mal for distriktsplan som reinbeitedistriktene kan bruke. Gjennom distriktsplanen kan offentlige myndigheter og andre aktører få kunnskap om reindrifta i lokalområdet, slik at de får bedre beslutningsgrunnlag for å ivareta reindriftas interesser og utviklingsmuligheter. 


Konsultasjonsplikt som sikrer samiske interesser

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i saker som berører samiske interesser. Formålet med konsultasjoner er å sikre at berørte samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har en mulighet til å påvirke beslutningene. Gode konsultasjoner bidrar til å forebygge konflikter, klager og rettsprosesser. Dersom det ikke blir konsultert i en sak som har direkte betydning for samiske interesser, kan det føre til at vedtaket kjennes ugyldig. Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder som kan være et nyttig hjelpemiddel for kommuner og fylkeskommuner.

Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

sfnopost@statsforvalteren.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø
Byporten - Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Statsforvalterens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Statsforvalterens nettsider om rovvilt