Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2021-2024. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. Her ligger også Statsforvalterens temahefte om jordvern, til hjelp for blant annet kommunene i deres jordvernarbeid.


Publisert 11.10.2021

Oppdaterte jordvernsider

Landbruskdirektoratet har oppdatert sine sider om jordvern. De har samlet informasjon om jordvern i kommunal og regional planlegging på ett sted.


Publisert 06.10.2021

Nå er høringsutkastet til ny strategi for jordvern klart

Vi ønsker innspill på forslag til Strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025.


Publisert 21.06.2021

Ønsker innspill til jordvernplan for Nordland

Vi skal rullere strategisk plan for jordvern i Nordland og ønsker innspill tidlig i prosessen. Kommunene, naturbruksskoler, landbruksorganisasjoner og andre interesserte inviteres til å sende inn sine erfaringer og forslag til målsettinger og tiltak. Fristen er 20. august.


Publisert 27.05.2021

Oppdatert strategi og forsterket jordvernmål

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi. Strategien har nye tiltak og jordvernmålet er forsterket.


Publisert 26.05.2021

Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut to nye rundskriv om praktisering av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal gjøre det enklere for kommunene og Statsforvalteren å praktisere lovene.


Publisert 11.05.2021

Jordvern er viktig for både matproduksjon og økosystemer

Den nasjonale jordvernstrategien skal revideres. NIBIO har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal sikre at jordvernstrategien bygger på oppdaterte fakta. Rapporten har lagt til grunn et utvidet jordvernbegrep som betyr vern av både dyrket og dyrkbar mark, og av jordsmonnet.


Publisert 19.02.2021

Jordvern i Nordland

Statsforvalteren har oppdatert Nordland sin strategiske plan for jordvern.


Publisert 02.02.2021

Jordvern er viktig for å nå bærekraftsmålene

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.


Publisert 01.02.2021

Kandidat nasjonal jordvernpris 2021

Statsforvalteren ønsker å få forslag til kandidater til nasjonal jordvernpris for 2021 før 15. mars. Kandidatene må være en kommune eller fylkeskommune. 


Publisert 04.04.2019

Nominert kandidat fra Nordland til nasjonal jordvernpris 2019

Fylkesmannen har nominert Steigen kommune som kandidat fra Nordland til nasjonal jordvernpris 2019.