Lisensfelling på jerv i Nordland 2021/2022

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 18 jerv i 2021/2022, hvorav inntil 9 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

Publisert 07.09.2021

Ved jaktstart er hele kvota tildelt samlet for alle fellingsområder unntatt i de prioriterte jervesonene. Etter hvert som det felles dyr, kan Statsforvalteren i samråd med rovviltnemnda avgrense tildelingen til de enkelte fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

Samarbeidsområdet med Troms (nord for Rombaken) holdes utenfor da dette området har kvote sammen med Troms.

Kart

Lenke til elektronisk kart over fellingsområder funner du i denne LENKA (ulike kartlag velges i menyen til høyre eller under kartbildet).

Et oversiktskart over fellingsområdene kan også lastes ned HER.

Plikt til å holde seg oppdatert om kvota

Antall jerv som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Statsforvalteren i Nordland (75 53 15 60). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Meldeplikt ved påskyting av jerv

Melding om felt jerv eller påskutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren. Følgende telefonnummer benyttes: 478 29 091.

Jegerens navn og telefonnummer skal oppgis ved melding om skutt jerv. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Kvote for lisensfelling av jerv i grenseområdene mot Troms

Som følge av en samarbeidsavtale mellom rovviltnemdene i region 7 og 8, vil følgende område i Nordland omfattes av vedtak om kvote for lisensfelling i Troms:
Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.

Lisensfelling av jerv i dette området administreres av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Tilgjengelig kvote i dette området gis på deres telefonsvarer, 77 64 22 32. Alle som deltar i lisensfelling i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Se mer informasjon hos Statsforvalteren i Troms og FInnmark: https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/miljo-klima/rovvilt/.

Bestemmelser om lisensfelling av jerv

Bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven gjelder sammen med bestemmelsene om lisensfelling i forskrift om forvaltning av rovvilt.

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.

 • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2021/2022. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Statsforvalteren eller kommunen til å registrere seg.
 • Lisensfellinga starter 10.september 2021 og varer til og med 15. februar 2022. Jakta stanses dersom totalkvota eller hunndyrkvota blir fylt.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn har Statskog SF åpnet for gratis lisensfelling av jerv og bjørn. Informasjon fra Statskog finner du deres nettsider: https://www.statskog.no/jakt-og-fiske/jakt.
 • Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber .222 Rem.
 • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt dersom det skal brukes rifle.
 • Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som gjennomføres som ledd i lisensfelling, jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29a. Bruk av kunstig lys skal rapporteres til Statsforvalteren med følgende informasjon:
  • Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet.
  • Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert.
  • Tid og sted for fellingen.
 • Det er ikke lov å bruke løs på drevet halsende hund ved lisensfelling av jerv.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, jf. viltlovens § 21. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Statsforvalteren. Kommunen kan videre etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv.
 • Ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv skal det fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren i Nordland. Det kan søkes om å bruke viltkamera med MMS-funksjon i kombinasjon med fellevarsler for tilsyn med båsen.
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å bruke åte, jaktbu, bås eller lignende i et verneområde.
 • Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier dette.

Samordning av åter

Sannsynligheten for at jerven kommer til det åtet der jegeren sitter reduseres når det er mange åter i samme område. Statsforvalteren ønsker å effektivisere lisensfellinga på jerv, blant annet ved at kommunene bidrar til å samordne lisensjegerne på færre åter. Statsforvalteren oppfordrer derfor alle lisensjegere som planlegger å legge ut åte, eller som ønsker å delta i åtejakt på jerv, å først ta kontakt med sin kommune. Kommunene kan orientere om hvor det allerede er etablert åter. Det bør være et felles mål å samordne flest mulig lisensjegere rundt de eksisterende åteplassene i kommunene.