Statsforvalteren krever sikrere lagring av olje på Jan Mayen

Tankanlegget ved Olonkinbyen
Tankanlegget ved Olonkinbyen Foto: Mia Marthinus Husdal.

Under befaringa på Jan Mayen i august 2021 avdekket vi at tanklagringa og oppbevaringa av oljeprodukter på øya ikke er tilfredsstillende. Vi har varslet pålegg til Forsvarsbygg for å få på plass bedre sikkerhet mot forurensning.

Publisert 01.10.2021

Usikker tanklagring

Tankanlegget ved Olonkinbyen ble bygget i 2005. Selv om anlegget fortsatt er i god stand så tilfredsstiller det ikke de kravene som gjelder for tanklagring på fastlands-Norge i dag. Her er det blant annet krav om oppsamlingsarrangement og en rekke tiltak for å forebygge akutt forurensning. Vi mener at dette også må gjenspeiles i kravene til utforming og drift av slike anlegg i det sårbare arktiske naturmiljøet på Jan Mayen.

Flere mindre tanker og beholdere var lagret slik at søl og lekkasjer ville gå rett i grunnen. Det ble også observert lekkasje fra en beholder, som åpenbart hadde foregått over noe tid. 

Forurensningsrisiko

Jan Mayen ligger i en geologisk aktiv sone. Dette betyr at det er en risiko for at jordskjelv eller vulkansk aktivitet kan skade lagringstankene. 

Det arktiske naturmiljøet er særlig sårbart, og det meste av Jan Mayen er vernet som naturreservat. Et utslipp av oljeprodukter her vil gjøre skade som det trolig vil ta generasjoner å reparere.

Olonkinbyen, med tankanlegget oppe til høyre, sett fra fjellet Bikuben
Olonkinbyen, med tankanlegget oppe til høyre, sett fra fjellet Bikuben Foto: Mia Marthinus Husdal.

Tankanlegget på Jan Mayen ligger i tillegg over grunnvannskilden som er øyas drikkevannsforsyning. Et større utslipp direkte til grunnen her vil trolig ødelegge drikkevannskilden for overskuelig fremtid. 

Med bakgrunn i dette ber vi om at det utarbeides en miljørisikoanalyse for tanklagringa. Med utgangspunkt i denne kan man lage handlingsplaner for å redusere risikoen for ubotelig skade.

Må utrede alternative energikilder

Det oppbevares fyringsolje for to års forbruk på Jan Mayen. I forbindelse med at det skal bygges nye stasjonsbygninger i Olonkinbyen mener vi at det er relevant å utrede alternative energikilder. Dette er også sett i lys av forbudet mot mineralolje til oppvarming av bygninger, som var innført på fastlandet fra 2020.

 

Rettslig grunnlag på Jan Mayen

Statsforvalteren i Nordland er miljøvernmyndighet på Jan Mayen etter delegering fra Klima- og miljødepartementet.

Forurensningsloven og de tilhørende forskriftene gjelder ikke på Jan Mayen. I stedet gjelder Mildlertidig forskrift for regulering av naturinngrep på Svalbard og Jan Mayen.

I praksis vil vi bruke bestemmelsene i forurensningsloven og de tilhørende forskriftene som retningsgivende for saksbehandlinga på Jan Mayen.