Regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye er sterkt regulert. Statsforvalteren gir her en oversikt over gjeldende lover og forskrifter, sammen med annen aktuell informasjon om forvaltningen av androme laksefisk i Nordland.

Publisert 27.04.2016

Laks på vel 12 kg fisket i Beiarelva 2004.

Innhold

Kart over anadrome vassdrag, munningssoner og kjente grenser mellom elv og sjø, områder åpnet for kilenotfiske etter laks og registrerte kilenotplasser

Lover og bestemmelser

Fisketider i vassdrag

Fiske utenfor elvemunninger

Dispensasjoner

Spesielle fisketillatelser

Plan for kultivering og forvaltning av ferskvannsfisk i Nordland

Stamfiske og utsetting av fisk

Fysiske tiltak i vassdrag

Registrering av sjølaksefiskere

Fangstrapportering fra fiske i vassdragene

Tilskudd til fiskeformål

Resultater fra fiskeundersøkelser

 

Lover og bestemmelser

Lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. regulerer en rekke forhold som har med laksefisk og innlandsfisk å gjøre. Regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de enkelte vassdragene fastsettes av Miljødirektoratet, mens Statsforvalteren fastsetter forskrift om fiske utenfor elvemunninger, om nedsenking av garn ved fiske i sjøen, samt om fiske av innlandsfisk i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Regelverk om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye er tilgjengelig på Lovdatas sider. Statsforvalteren har laget en  "kortversjon" av fiskereglene som gjelder for Nordland (høyre marg). 

Forskrift for det enkelte vassdraget kan også finnes ved å følge lenken som kommer opp ved klikke på vassdraget i det interaktive kartet nederst i artikkelen. 

Fisketider i vassdrag

Miljødirektoratet har fastsatt reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og sjø for hele landet (jf. "Her er de nye reglene for laksefiske"). I den nasjonale forskriften er fisketidene til alle vassdragene er listet opp.

Endringer i bestemmelsene for fiske i det enkelte vassdraget skjer i forbindelse med revidering av forskriften. Dette fordi endring av fisketider og andre fiskebestemmelser vanligvis angår en rekke personer, og det er viktig at alle berørte parter blir gjort kjent med forslagene og får mulighet til å komme med sine ønsker og synspunkter gjennom en felles høringsrunde.

Fiske utenfor elvemunninger

Det er etablert særskilte munningssoner i sjøen utenfor utløpet av vassdrag som har bestander av anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), samt utenfor utløp av kraftverk. Fiskereglene for sonene og beskrivelse av den enkelte sone går fram av fiskeforskriften av 1. juni 2021 for Nordland fylke, jf. hjemmesida til Statsforvalteren.

Munningssonene er markert i det interaktive kartet nederst på siden. Her har vi også lagt inn grensen mellom elv og sjø der vi har klart å skaffet tilveie denne informasjonen, samt markert 100 metersonen utenfor denne grensen. Du kan her zoome deg inn på den elva du ønsker å finne munningssonen til, og finne den ytre grensen til sonen. Ved å trykke på grenselinja, vil du få opp mer informasjon om den aktuelle sonen. Informasjon om vedtak om grense mellom elv og sjø kan finnes på samme måten.

Dispensasjoner

I særlige tilfeller kan det være aktuelt for Miljødirektoratet å gi dispensasjon fra bestemmelsene i den nasjonale fiskeforskriften hvor fisketidene er fastsatt. De fleste dispensasjoner som tidligere ble gitt av Statsforvalteren omfattet utvidet fisketid. Disse ble gitt med bakgrunn i vedtatte driftsplaner, hvor grunneierne ble enige om hvordan fiskebestandene og fisket skulle forvaltes de nærmeste årene. Ved fastsetting av fisketid i gjeldende forskrift er det i stor grad tatt hensyn til vassdrag med driftsplaner, slik at behovet for dispensasjoner nå bør være minimalt. Det er begrenset mulighet for å få endret fiskebestemmelsene utenfor de prosessene hvor forskriften blir revidert.

Søknader om forlenget fisketid som begrunnes i tørr sommer, sein oppgang, vanskelige fiskeforhold eller problemer med ulovlig fiske, kvalifiserer normalt ikke for dispensasjon. For nærmere veiledning om organisering og driftsplanlegging i vassdrag anbefaler vi å ta kontakt med "Prosjekt utmark". 

Spesielle fisketillatelser

Statsforvalteren kan innvilge spesielle tillatelser til gjennomføring av undersøkelser og kultiveringsfiske i vassdragene. Dersom et grunneierlag i sitt arbeid med en driftsplan ønsker å skaffe seg kunnskap om fiskebestandene, kan Statsforvalteren gi en tillatelse som gir anledning til å gjennomføre et prøvefiske utenfor ordinær fisketid, eller med redskaper som normalt ikke er tillatt. Et annet eksempel kan være en ekstraordinær situasjon hvor det blir registrert stor oppgang av oppdrettslaks i et vassdrag på slutten av fiskesesongen, og det er et lokalt ønske om å bruke effektive fiskemetoder for å få tatt opp mest mulig av den rømte oppdrettsfisken. På samme måte kan det bli gitt tillatelse til oppfisking av pukkellaks, som er en svartelista fiskeart. Dette fiske må i så fall skje før pukkellaksen får gytt, dvs. innen midten av august.

Plan for kultivering og forvaltning av ferskvannsfisk i Nordland

I 1995 ble det utarbeidet en plan for fiskekultiveringen i Nordland. Denne planen er oppdatert i september 2017. Første del av den nye planen inneholder oppdatert informasjon og beskrivelse av vesentlige endringer i fiskeforvaltningen siden 1995, med lenker til aktuelle oversikter og nettsider. Del 2 består av planen fra 1995. (Planen er også tilgjengelig under "Relaterte dokumenter" i høyre marg).

Stamfiske og utsetting av fisk

For å hindre spredning av sykdommer og uønska arter, har det lenge vært et generelt forbud mot å sette ut fisk i vassdrag. Dette forbudet gjelder ikke vassdrag som er regulert til kraftproduksjon, og hvor det er gitt pålegg om utsettinger for å kompensere for negative effekter av reguleringen.

Statsforvalteren kan på visse vilkår tillate fiske av stamfisk og gi tillatelse til utsetting av fisk, forutsatt at den aktuelle arten ikke er ny for området. Det stilles strenge krav til dokumentasjon av helsestatus og krav om driftsplan hvor nytteverdien av å sette ut fisk skal framgå. 

Forskrift om utsetting av fisk og ferskvannsorganismer og Retningslinjer for utsetting av fisk viser hva slags vilkår som skal stilles i en utsettingstillatelse. De opplysninger som vilkårene bygger på bør gå fram av en søknad om tillatelse.

Fysiske tiltak i vassdrag

Uten tillatelse fra Statsforvalteren er det ikke tillatt å gjennomføre fysiske tiltak i anadrome vassdrag som kan påvirke vandrings- og produksjonsforholdene for fisk, eller fiskemulighetene. Mulighetene for gjennomføring av slike tiltak framgår av "Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag". Ved behov for slik tillatelse ber vi om at "Søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag" fylles ut og returneres til oss.

Erfaringer viser at det er vanskelig å gjennomføre fysiske tiltak som på en vesentlig måte forbedrer produksjonsforholdene i et vassdrag, og at tiltak kan få utilsikta negative konsekvenser for fiskebestandene. I vassdrag hvor det ikke er foretatt større inngrep er det derfor i utgangspunktet grunn til å være kritisk til søknader om slike tiltak.

I vassdrag som er sterkt påvirket av vassdragsregulering eller andre fysiske inngrep kan det imidlertid være aktuelt å gjennomføre tiltak for å redusere de negative effektene av tidligere inngrep.

Søknader om fysiske tiltak i vassdrag må inneholde detaljerte opplysninger om formålet med tiltaket, hvor tiltaket er planlagt (markeres på kart), hvordan det skal gjennomføres, når det skal gjennomføres og om alle berørte grunneiere i vassdraget har gitt sin tilslutning til tiltaket.

Registrering av sjølaksefiskere

Fiske i sjøen etter laks med faststående bruk er strammet inn fra 2021, slik at det i Nordland kun er åpnet for fiske med kilenot i tre fjordområder (Beiarfjorden, Tysfjorden og Ofotfjorden).  Alle som skal delta i dette fisket må registrere seg som fiskere via lakseregisteret, se mer om dette på vår hjemmeside - "Registrering for fiske med laksenot i 2021". Områdene som er åpnet for fiske med kilenot, samt lokalisering av notplasser, er tilgjengelig i kartet nedenfor. 

Fangstrapportering fra fiske i vassdragene

Fiskerettshaverne i vassdragene har siden 1992 hatt en lovpålagt plikt til å rapportere fangst av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) til Statsforvalteren. Både avlivet og gjenutsatt fisk skal rapporteres. Nytt fra og med 2019 er at det også skal rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks. Det skal oppgis antall og vekt. Gjenutsetting av disse fremmede artene er forbudt.

Grunneierlag/ rettighets­havere som har tilgang til Internett anmodes om å benytte seg av muligheten til elektronisk fangstrapportering på nettstedet www.fangstrapp.no (brukernavn og passord fås hos Statsforvalteren).  

Det vil og fortsatt være mulig å rapportere på det gamle papirskjemaet. Fristen for å sende inn fangstrapport er 14 dager etter avsluttet fiskesesong. Gå til Statsforvalterens side "Økt laksefangst i nordlandselvene" for å finne fangststatistikken fra vassdragene for perioden 1992-2018.

Tilskudd til fiskeformål

Statlige tilskuddsordninger til naturforvaltning, inkludert tilskudd til fiskeformål, er omtalt i eget rundskriv fra Klima- og miljødepartementet (nr T-1/20)

Resultater fra fiskeundersøkelser

Opp gjennom årene er det gjennomført mange undersøkelser av fiskebestander i ulike vassdrag i fylket. De fleste er gjort i vassdrag med oppgang av laks, sjøørret eller sjørøye. Formålet med disse undersøkelsene har ofte vært å undersøke statusen til de sjøvandrende bestandene, slik som produksjonen av laksunger på de ulike elvestrekningene og forholdet mellom stasjonær og sjøvandrende ørret og røye i de ulike innsjøene. Rapportene fra disse undersøkelsene er tilgjengelig på egen side (se "Rapporter"

Til innholdsfortegnelsen

Munningssoner og kjente grenser mellom elv og sjø i Nordland

Kart med lenke til regler for fiske i anadrome vassdag i Nordland. I tillegg er  munningssoner og kjente grenser mellom elv og sjø i Nordland markert. Der grense mellom elv og sjø er lagt inn, er også 100-meterssonen utenfor denne grensa markert (klikk ev. "Fiskeregler i Nordland" for større kart)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.