Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Innlandsrøye - fra anadromt vassdrag
Innlandsrøye - fra anadromt vassdrag Foto: Tore Vatne / Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren i Nordland har revidert fylkesforskriften om

  • fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye),
  • fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om
  • nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra 1. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2021

Som grunnlag for forskriften har det vært gjennomført høring med høringsfrist 10. mai. Forskriften avløser forskrift med samme navn av 1. mai 2013, og vil gjelde for de kommende årene. Denne fiskeforskriften gjelder kun de deler av vassdragene hvor det går anadrome laksefisk.

Delt myndighet

Miljødirektoratet er gitt myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjøen og i vassdragene.  Direktoratet har tidligere i år fastsatt nye forskrifter der fisketiden etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen og i vassdragene framgår. Myndigheten til å regulere fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk og til å regulere fiske utenfor elvemunningene og ved fisketrappene, ligger hos Statsforvalteren. Det samme gjelder myndigheten til å regulere fiske utenfor kraftverk og til å regulere nedsenking av garn i sjøen.

Endringer

Forslaget til revidert fiskeforskrift viderefører i stor grad tidligere bestemmelser i forskriften av 1. mai 2013. Noen endringer er det imidlertid. Disse ble omtalt når forskriften ble lagt på høring 29.03.2021, se "Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger".

Vurdering av høringsinnspill

Høringsuttalelser fra grunneierlag eller elveeierlag for vassdrag er vektlagt ut fra at dette er uttalelser på vegne av et flertall av rettighetshavere i det aktuelle vassdraget. Uttalelser fra privatpersoner kan også inneholde nyttig og viktig informasjon, men her har vi lagt til grunn som utgangspunkt at det kun gjelder for den som har kommet med uttalelsen. Dersom en forskrift skal endres, er det normal prosedyre at forslaget til endringer først skal ut på en høring. Det betyr at høringsinnspill om utvidet fisketid ikke kan følges opp uten at dette først har vært på høring.

Miljødirektoratet bestemmer fisketiden etter anadrom fisk

Til orientering er det Miljødirektoratet som behandler søknader om åpning for fiske i vassdrag med anadrome laksefisk. I utgangspunktet hadde direktoratet planlagt å gjennomføre en "mellomregulering" av fiske i 2021, i tillegg til den gjennomførte "hovedreguleringen" for den neste femårsperioden. Framdriften i hovedreguleringen ble imidlertid ikke som forutsatt. Dette medførte at fiskebestemmelsene ikke ble vedtatt før 12. mars i år og ikke i desember 2020 som planlagt. Dette innebærer at det ikke blir gjennomført noen "mellomregulering" i år, og første mellomregulering blir dermed i 2022. Søknader om åpning av vassdrag for fiske i 2022 skal sendes til Statsforvalteren innen 1. desember 2021. Vi videresender søknadene til Miljødirektoratet, sammen med vår vurdering. Det er viktig at det sammen med søknaden legges ved en oversikt som viser grunneiere for de ulike delene av vassdraget, og om det er deler som ikke inngår i denne organiseringen. I tillegg bør det i søknaden framgå hvordan dette med kortsalg og fangstrapportering skal foregå.

Statsforvalteren bestemmer fiske etter innlandsfisk

Vassdrag med bestander av anadrom laksefisk kan ha innsjøer med store bestander av innlandsfisk, som stasjonær ørret og røye. Statsforvalteren kan åpne for eget fiske etter innlandsfisk i slike innsjøer, og dette kommer i tillegg til den fisketiden som direktoratet åpner for. Dette er mest aktuelt der innslaget av anadrom fisk er lite og der det finnes en god lokal forvaltning.  Vi viderefører nå et slikt fiske i § 2 i den regionale fiskeforskriften for en del innsjøer som tidligere hadde utvidet fisketid i den nasjonale forskriften for anadrome vassdrag.    

Høringsuttalelser

Mottatte høringsuttalelser og vår vurdering av disse framgår i eget brev, se under dokumenter til høyre. Her ligger også den nye forskriften.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.