Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer


Publisert 15.09.2021

Reindriftsseminar 2021

Årets reindriftsseminar ble arrangert på Rognan hotell i Saltdal kommune 4. og 5. oktober. Her finner du presentasjonene fra seminaret. - oppdateres fortløpende


Publisert 11.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


Publisert 10.06.2021

Tap av reinkalver og nærhet til større tekniske inngrep

Tapssituasjonen i Nordland reinbeiteområde har vært utfordrende i mange år. Trenden de siste 20 – 30 årene har vært at tapene bare har økt, og nå har vi en situasjon der tapene utgjør mellom 50 og 70 prosent for de ulike reinbeitedistriktene. For de fleste er kalvetilgangen nå så lav at det sendes få eller ingen kalv til slakt. Det er utfordrende å skape god struktur i flokkene. 


Publisert 06.05.2021

Takk for at du tar hensyn til rein i kalvingstida

Kalvingstida for rein i Nordland foregår nå i april-mai. Simla og kalven er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.


Publisert 03.05.2021

Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen viser hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser. Den viser også hvilke retter og plikter reindrifta har.


Publisert 12.02.2021

Ekstraordinært tilskudd etter beitekrisen

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.


Publisert 09.02.2021

Gjeldende smittevernstiltak - konsekvenser for reindrifta

Reindriftsutøvere har fortsatt adgang til innreise både til Norge og Sverige, men har nå ikke et generelt unntak fra karantenebestemmelsene.


Publisert 02.02.2021

Ut på vidda

Bli bedre kjent med Ut på vidda - lærings- og omsorgstjenester i reindriftsfamilier. Ut på vidda-tilbudene bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndtverk), historier om folk og dyr, natur og reindrifta. Opplev reindrift og samisk kultur på nært hold i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.


Publisert 08.01.2021

Forslag til beste praksis ved grensepassering, testing og karanteneplikt for reindriftsutøvere

Statsforvalteren i Nordland har fått spørsmål fra reindriftsutøvere og smittevernleger om hvordan de siste nasjonale smitteverntiltakene bør forståes for næringen. Her er forslag til beste praksis.


Publisert 21.12.2020

Regionalt dialogforum mellom landbruks- og reindriftsnæringen

Fylkesmannen i Nordland er kjent med at det er konflikter mellom landbruks- og reindriftsnæringen, særlig knyttet til rein på innmark. Situasjonen har vært krevende. Vi har fått ukentlige henvendelser om rein på innmark eller i bebodde områder i løpet av store deler av året 2020. Slike henvendelser kommer både fra representanter fra landbruksnæringen og fra øvrige innbyggere.


Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@statsforvalteren.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø
Byporten - Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Statsforvalterens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Statsforvalterens nettsider om rovvilt