Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


09.02.2024

Nytt toppleiarkurs i totalberedskap: «Forstå di tid!»

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tar, i samarbeid med HV-11 og Møre og Romsdal politidistrikt, dagens situasjon på alvor. Dei har laga eit nytt totalberedskapskurs for toppleiarar. Møre og Romsdal går i front!


01.02.2024

Rosar beredskapsarbeidet under Ingunn

– Vår vurdering so langt er at kommunane og andre beredskapsaktørar i fylket var klare til å handtere utfordringane ekstremvêret Ingunn måtte komme med. Det vil vi gi dei ros for, seier fylkesberedskapssjef Stine Sætre.


30.01.2024

Ekstremvêret Ingunn

Onsdag 31. januar treff ekstremvêret "Ingunn" ytre strøk av Møre og Romsdal. Oppdatert varsel frå meterologisk institutt justerer vinden i vårt område ned til svært kraftige vindkast, oransje nivå.


21.12.2023

Atomulukker og pandemi - nye scenario til FylkesROS

I 2023 har vi utarbeidd tre nye analysar til FylkesROS Møre og Romsdal. To analysar handlar om atomhendingar med konsekvensar for fylket, og eitt handlar om ny pandemi i nær framtid.


05.12.2023

Forvaltningsregimet for naturfarer i Norge – statlig fagansvar

Naturfareforum presenterer rapporten "Forvaltningsregimet for naturfarer i Norge – statlig fagansvar" i eit webinar 15. desember kl. 13. 


01.12.2023

Fagdag om samfunnstryggleik og beredskap for ordførar og varaordførar

Kommunane står ovanfor eit stadig meir samansett og omskifteleg risikobilete. Dei har ei nøkkelrolle i arbeidet med samfunnstryggleik.


28.11.2023

Møte i Fylkesberedskapsrådet

Torsdag 16. november samla Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fylkesberedskapsrådet til møte i Molde. Tema for møtet var ein endra tryggingspolitisk situasjon.


11.08.2023

Ser nærare på bruken av Naudvarsel

I samband med uvêret «Hans», vart Naudvarsel sendt ut i utvalde område i seks politidistrikt. Nokre personar vart varsla fleire gonger, og også på stader der varsla ikkje skulle bli sendt. Dette ser politiet og DSB nærare på.


07.08.2023

Ekstremvêret «Hans»

No er det ekstremvêr og store nedbørsmengder i delar av Møre og Romsdal. Meteorologisk institutt (MET) og NVE har sendt ut fleire farevarsel for 7. og 8. august. Sjekk varsom.no!


13.06.2023

Test av Naudvarsel onsdag 14. juni kl. 1200

Onsdag 14. juni klokka 12 vert det gjennomført ein nasjonal varslingsprøve over heile Noreg. Politiet sender ut test av Naudvarsel på mobil, og Sivilforsvaret testar samtidig tyfonane med signalet «Viktig melding – søk informasjon».


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel