Erstatning etter offentlege pålegg i husdyrproduksjon

Oppdatert 10.03.2021

Eigar har rett til erstatning for husdyr som vert avliva etter pålegg gitt av Mattilsynet for smittevernårsaker, jf matloven § 23. Dersom du har fått eit slikt pålegg frå Mattilsynet, bør du kontakte Statsforvaltaren snarast.

Statsforvaltaren skal behandle søknadar om erstatning etter offentlege pålegg gitt av Mattilsynet. Det er viktig at Statsforvaltaren raskt blir kontakta i slike saker, før tiltak blir sett i gang.

Statsforvaltaren gir erstatning etter at skriftleg pålegg er gitt av Mattilsynet, og kun etter liste over tiltak i godkjent saneringsplan. Ein kan lese meir om erstatning etter offentlege pålegg på Landbruksdirektoratet sine nettsider.