Søknadsfrist Tittel Målgruppe
29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme Målgruppa er ungdommar mellom 12-16 år
01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt gjennom læringsnettverka Kommunale barneverntenester
31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
Løpande Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunar
24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
15. mai Rekruttering av fastlegar og stabilitet blant legar i kommunar som har rekrutteringsvanskar Kommunar med rekrutteringsutfordringar og/eller manglande stabilitet i allmennlegetenesta
26. apr Symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Hordaland og Sogn og Fjordane.
01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane
01. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2019 Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
01. apr Midlar til landbruksutvikling i Vestland Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket, einskildbruk og bedrifter
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
15. mar Kommunale frisklivs,- lærings og meistringstilbod for 2019 Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
15. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
08. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid – kapittel 765 post 62 Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde 2019 Beitelag
01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, samt dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 Kommunar
01. feb Innføring av velferdsteknologiske løysingar Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert.
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
15. jan Tilskotsordningar 2019 Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Søknadsfrist Tittel
29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme
01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt gjennom læringsnettverka
31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
31. okt Erstatning etter avlingssvikt
Løpande Tilskot til utsiktsrydding
15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62
15. mai Rekruttering av fastlegar og stabilitet blant legar i kommunar som har rekrutteringsvanskar
26. apr Symjeopplæring i barnehagen
01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
01. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2019
01. apr Midlar til landbruksutvikling i Vestland
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019
15. mar Kommunale frisklivs,- lærings og meistringstilbod for 2019
15. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
08. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid – kapittel 765 post 62
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde 2019
01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019
01. feb Innføring av velferdsteknologiske løysingar
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
15. jan Tilskotsordningar 2019