Plan og bygg

Bilete av fleire naust i rekke, frå Eide i Sogndal kommune.
Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

21.03.2024

Få ein god start på veka på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn

Det er ei kjent sak at det er den som har skoen på, som veit kor den trykker. Dette er utgangspunktet for tre nettverks-webinar i år. Her blir det samtale rundt viktige, lokale tema. Kor aktiv du skal vere, bestemmer du sjølv.


21.03.2024

Vik kommune jobbar godt med kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen i Vik har lege ute til offentleg ettersyn. Vi opplever at det har vore god dialog i prosessen, og at kommunen har gjort gode grep i planen slik at både natur og landbruksareal vert betre ivareteke.


21.03.2024

Høyring av dispensasjonssaker – fråsegn frå Sivilombodet

Vi har 18. mars fått fråsegn frå Sivilombodet om praksisomlegginga knytt til rolla vår som høyringsinstans i dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.


20.03.2024

Stadfestar mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark

Vi har handama klager på to vedtak fatta av Bergen kommune om mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark i Bergen. Statsforvaltaren har ikkje teke klagene til følgje, og stadfesta vedtaka til kommunen.


20.03.2024

Statsforvaltaren opphevar delar av detaljregulering for ny fylkesveg 561 Kolltveit–Ågotnes

Etter kritikk frå Sivilombodet har vi sett på vår stadfesting av reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit–Ågotnes på nytt, og kome til at vårt vedtak var ugyldig. Vi har delvis omgjort vårt eige vedtak, og opphevar no delar av reguleringsplanen.


29.02.2024

Høyringssvar til Klimautvalget 2050

Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. Klimautvalet 2050 hadde som mandat å greie ut kva vegval Noreg står overfor for å nå dette målet. Statsforvaltaren i Vestland er samd i vurderingane frå utvalet i rapporten.


29.02.2024

Revisjon av kommuneplanar i Vestland

Mange kommunar arbeider for tida med revisjon av arealdelen til kommuneplanen.


21.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Eit nytt e-læringskurs skal gje tilsette i kommunane eit verktøy for å vareta menneskerettane i praksis.


13.02.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn? Vi ønsker velkommen til digitalt seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


07.02.2024

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel