Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


20.01.2021

Ny rapport om dispensasjonar i strandsona

Sivilombodsmannen har undersøkt alle vedtak om dispensasjonar for bygging i strandsona i tre kommunar, og gir no konkrete tilrådingar til alle kommunar.


18.01.2021

Kommunedelplan for naturmangfald

Kommunane har ei avgjerande rolle i å forvalte naturen på ein god måte og bidra til å stoppe tapet av naturmangfald. No kan kommunane søkje om tilskot for å utarbeide kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfrist 1. februar. 


11.01.2021

Status kommunale planstrategiar i Vestland

Ved starten på nyåret har 24 av 43 kommunar i Vestland vedteke sine kommunale planstrategiar, medan 19 kommunar er undervegs i arbeidet.


06.01.2021

Webinar om frivillig skogvern

Er frivillig skogvern noko å streve etter? Det er viktig for det biologiske mangfaldet, og kan vere lønsamt for skogeigaren om skogen ikkje skal hoggast. Vi tek opp ulike sider ved temaet på webinar 28. januar.


01.12.2020

Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar

Kommunane er sentrale aktørar i det grøne skiftet og i omstillinga til lågutsleppssamfunnet. I dette webinaret vil vi ha særleg fokus på korleis kommunar implementerer byggeaktivitet i sine planar.


17.11.2020

Korleis ta vare på natur i endra klima?

Den 24. november kan du delta på webinar for kommunane om klimatilpassing av naturmiljø. Klimatilpassing er ein viktig del av naturforvaltninga i kommunane, og no kjem rettleiaren til korleis kommunane kan ta plangrep for å ta betre vare på naturen. 


17.11.2020

Inviterer til dialogmøte om Leve heile livet

Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet inviterer til dialogmøte med kommunane i Vestland. 


17.11.2020

Slik ligg kommunane an i planarbeidet for Leve heile livet

For å bli prioritert innanfor ulike tilskotsordningar skal kommunane i løpet av 2021 anten ha vedteke ein plan for gjennomføringa av Leve heile livet-reforma, eller skildra korleis og når dei skal vedta ein slik plan


11.11.2020

Webinar om naturmangfald og samskaping

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer webinar 12. november om naturmangfald i kommunal planlegging og samskaping som grunnlag for samfunnsutvikling.


26.10.2020

Ulovlegheitsoppfølging etter plan- og bygningslova

Kommunane har plikt til å følgje opp avvik frå plan- og bygningslova. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel