Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med avløpshandteringa i Askøy kommune

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn 11. og 12. desember 2019 med Askøy kommune med tema avløpshandtering.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 28.04.2020

Målet med tilsynet var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i kommunen fungerte tilfredsstillande. Tema for tilsynet var mellom anna internkontroll, utslepp til vatn og krav sett i løyve til drift av avløpsanlegga.   

Vi fann to avvik:

  • Internkontrollen til Askøy kommune er mangelfull for ytre miljø.
  • Askøy kommune oppfyller ikkje reinsekrava i forureiningsforskrifta og fleire krav gitt i løyve.

Kommunen har frist innan 15. juni 2020 med å sende ei skriftleg utgreiing som gjer greie for kva tiltak som er gjennomført for å rette avvika og ein framdriftsplan.

Rapporten datert 12. mars 2020 ligg også på www.norskeutslipp.no.