Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjering - Løyve til tiltak på Slettebakken deponi

Bergen kommune har 13. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til etablering av avskjærande grøft og uttak av avfallsmassar for pilotforsøk på Slettebakken deponi i Bergen. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 27.03.2020

Brev med vurdering av saka og løyve ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage 

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Fylkesmannen, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret som står i saksdokumenta.