Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kartlegg mottak for jord og stein

Fylkesmannen ber kommunane opplyse om massetippar og massemottak for jord- og steinmassar som ikkje er forureina. Informasjonen skal brukast til å vurdere kva anlegg som i framtida må ha løyve etter avfallsregelverket.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 21.02.2020

Overskytande jord og stein skal disponerast i tråd med avfallsregelverket

Miljødirektoratet har i faktaark om mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmassar som ikkje er forureina, klargjort at overskytande jord– og steinmassar frå samferdsleutbygging og andre anleggsarbeid normalt skal reknast som næringsavfall. Slike massar skal disponerast i tråd med avfallsregelverket.

Anlegg som deponerer jord og stein må snart ha løyve frå Fylkesmannen

Anlegg som deponerer jord- og steinmassar som ikkje er forureina treng i dag ikkje løyve etter avfallsforskrifta kapittel 9 om deponering, på grunn av eit særskilt unntak. Unntaket er ikkje i tråd med deponidirektivet i EU, og Miljødirektoratet arbeider med endring av forskrifta. Etter endringa må også slike anlegg ha løyve frå Fylkesmannen. For å få oversikt over kor mange anlegg som må ha løyve som følgje av endringa, har Miljødirektoratet bedt fylkesmennene om å kartlegge aktuelle anlegg.

Aktuelle anlegg

Kommunane er bedt om å opplyse om anlegg som

  • er ein massetipp/massemottak der massar er plassert permanent
  • tar imot jord og stein som ikkje er forureina, frå fleire aktørar eller prosjekt, over lenger tid
  • er i drift eller skal drive vidare

Kommunane har i dag ulik praksis for korleis massetippar/massemottak er regulert. Nokre anlegg har reguleringsplan, nokre driv etter dispensasjon, nokre er regulert etter forureiningsforskrifta kap. 4 om planeringsfelt (bakkeplanering) og nokre kan vere regulert etter nydyrkingsforskrifta, eller ein kombinasjon av desse.