Plan for reint vatn

Regional plan medverkar til god vasskvalitet. Foto: Øyvind Vatshelle

Betre bruk av husdyrgjødsla er viktige tiltak i den nye vassforvaltningsplanen for Vestland. Betre lagring og rett bruk er høgt prioritert. Statsforvaltaren har delteke aktivt i arbeidet med planen, som er utforma av fylkeskommunen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.03.2022

Statsforvaltaren i Vestland har bidrege med å vurdere situasjonen i landbruket. Vi har laga kartverktøy som viser jordbruksaktivitet på areala og omfang av spreidd avløp. Dette skal vere eit bidrag for å vurdere kva påverknad landbruket har på vassdraga. For både landbruk og avløp er det kommunane som har myndigheita. Kommunane og Statsforvaltaren har foreslått kva type landbrukstiltak som bør bli vurderte, då det ofte er behov for mange ulike tiltak langs same vassdrag.

Utkastet til regional vassforvaltningsplan for Vestland vassregion, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram, skal handsamast av fylkestinget i mars 2022. Etter vedtak i fylkestinget skal planen sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Stor produksjon gir mykje gjødsel

Viktige tiltak i planen er mellom anna utvida gjødsellagerkapasitet, tilsyn med lagring og bruk av husdyrgjødsel og meir miljøvennleg gjødselspreiing. På føretak med stor produksjon er det mykje husdyrgjødsel som skal bli spreidd, også der jorda er næringsrik i utgangspunktet. Det er behov for å kunne lagre gjødsla lenger og få meir effektiv transport og spreiing. Når ein får spreidd gjødsla til den tida- og på dei areala der ho gjer mest nytte, renn mindre næring ut i bekkar, elver og vatn.

Planen forpliktar

Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar har, gjennom planen, plikt til å leggje miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Føreslegne tiltak skal følgjast opp og gjennomførast slik at ein kan nå dei fastsette miljømåla innan den fristen som er sett i planen. Ulike frivillige ordningar for gjødselspreiing må i aukande grad bli finansiert med tilskotsordningar i regionalt miljøprogram. Investeringar i gjødsellager kan bli finansiert gjennom Innovasjon Norge, men det er enno ikkje nok midlar til å gjennomføre dei utbyggingane som er planlagt i tiltaksprogrammet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.