Nyttig temakart med klimasoner for frukt og bær i Vestland

Døme på klimasoner for eplesorten «Aroma», i Ullensvang kommune.
Døme på klimasoner for eplesorten «Aroma», i Ullensvang kommune. Foto: Illustrasjonsfoto.

Lokalt klima er avgjerande for kva ein kan dyrke, og vurdering av dette er svært nyttig for å lukkast. Statsforvaltaren i Vestland har utarbeida temakart med oversikt over klimasoner.

Publisert 07.10.2021

Morellar og seine eplesortar krev høg gjennomsnittstemperatur og solinnstråling, medan bær er mindre kravstore. Med mål om å vurdere dyrkingstilhøva for frukt og bær i Vestland fylke, er temakartet delt inn i klimasoner, basert på gjennomsnittstemperatur, arealtilstand, solinnstråling og plantane sine klimakrav i perioden 1. mai til 30. september.

Temakarta er delt inn etter kommunar og vidare inn i klimasoner for eplesorten Aroma og klimasoner for bringebær. Som eit døme viser biletet klimasoner for Aroma i Ullensvang kommune. Her finn ein store areal tilhøyrande klimasone «svært godt, fulldyrka jord». Denne klimasona utgjer det beste lokalklimaet for frukt og bær og er eigna for dyrking av dei mest kravfulle vekstane.

Korleis bruke temakarta?

Karta er tilgjengeleg i Fylkesatlas. Du kan velje kommune og klimasoner for Aroma eller klimasoner for bringebær. Du kan vidare finne informasjon om helling, temperatur og innstråling, og du kan få informasjon om spesifikke gardsbruk. Du finn informasjon om korleis du går fram her.

Kart over klimasoner for Aroma er publisert for alle kommunar i Vestland fylke. Klimasoner for bringebær er ferdigstilt, men kun publisert for 18 kommunar. I løpet av hausten vil kart over klimasoner for bringebær vere tilgjengeleg for alle kommunar i Vestland fylke.