Inn på tunet

Inn på Tunet er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tilbodet skal gje meistring, utvikling og trivsel.

Statsforvaltaren har ansvar for å følgje opp den nasjonale satsinga på Inn på tunet. Det er Statsforvaltaren si landbruksavdeling som koordinerer arbeidet med Inn på tunet i Vestland. Her kan kommunar og andre få informasjon om Inn på tunet og råd og rettleiing ved etablering og drift.

 
Hovudoppgåvene er
  • å gjera Inn på tunet betre kjent i kommunal og statleg sektor
  • å auka kompetansen på kjøpar- og tilbydarsida gjennom utviklingsarbeid, informasjonsarbeid, kurs og andre aktivitetar 

Arbeidet vert styrt av Handlingsplan for Inn på tunet 2019-2022

Det er i gang arbeid med ny handlingsplan, som skal tre i kraft i 2023.

 

Styringsgruppe for handlingsplanen er sett saman av assisterande statsforvaltar, fylkeslege, utdanningsdirektør og landbruksdirektør. 

 

I perioden 2020-2022 gjennomførte vi i Vestland Inn på tunet-løftet 2, innanfor området Psykiatri, rus og arbeid. Kommunane Bømlo og Stad var pilotkommunar. 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.05.2023

Få informasjon om Inn på tunet rett i innboksen

Lurer du på kva som skjer med Inn på tunet om dagen? Du kan få aktuell informasjon fire gonger i året gjennom Nytt frå Inn på tunet.


Publisert 19.12.2022

Inn på tunet – gull verdt for språk- og arbeidstrening

Kva kan Inn på tunet bidra med for innvandrarar med fluktbakgrunn? Erfaringar frå Inn på tunet-løftet på Bømlo viser meistringsopplevingar, språktrening, arbeidslivskunnskap og mykje glede.


Publisert 23.06.2021, Sist endra 24.06.2021

Følg med på det som skjer i Inn på tunet-løftet

Dei fire nasjonale pilotprosjekta har gått saman om ei felles prosjektnettside.


Publisert 05.11.2020

Inn på tunet-løft i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har fått tildelt eitt av fire utvalde pilotprosjekt i satsinga Inn på tunet-løftet 2. Prosjekta skal bidra til å gjere landbruket endå meir synleg, kompetent og attraktivt som samarbeidspartnar for kommunane.