Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Veterinærtenester

Kommunane har etter lov om veterinærar og anna dyrehelsepersonell ansvar for å sørgje for tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell og organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 02.06.2020

Kommunane er inndelt i ulike veterinærvaktområde som dei ulike veterinærane normalt arbeider innanfor. Korleis desse vaktdistrikta er organisert ser du i kartet. Merk at distriktet Gloppen også handterer Utvik i Stryn kommune og at Bremanger er delt mellom vaktdistriktet Flora og Ytre Nordfjord.

Vaktdistrikta får tildelt eit vakt- og administrasjonstilskot som skal støtte oppunder vaktordninga for veterinærberedskap utanom ordinær arbeidstid. Dette vert betalt ut frå Landbruksdirektoratet direkte til ein administrasjonskommune i vaktdistriktet.

Fylkesmannen handterer stimuleringstilskot for kommunal veterinær som er eit tilskotsordning som skal stimulere til veterinærdekning i næringssvake område. Midlane vert lyst ut ein gong i året i eige brev til kommunane.

Fylkesmannen handterer også søknader om tilskot til veterinære reiser. Veterinærane kan søkje om tilskot til reiser i samband med veterinærtenester på husdyr. Dette skal jamne ut forskjellar i veterinærkostnader mellom husdyrprodusentane.

Du kan lese meir om desse ordningane hos Landbruksdirektoratet.