Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Skjøtsel av utmarksbeite – fagdag i Kvinnherad

Førre fredag var interesserte sauebønder i Kvinnherad samla i fjellet for å lære meir om verdi og skjøtsel av utmarks-/fjellbeite.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 04.11.2020

Yngve Rekdal, seniorforskar ved Nibio, heldt eit svært interessant og inspirerande føredrag om verdien av utmarksbeite på Vestlandet, og for Kvinnherad spesielt. Forsamlinga fekk god innføring i kva faktorar som utgjer kvaliteten på ulike beitetypar. Som vi veit er kvalitet i produksjon avhengig av kvalitet på fôret. Å nytte utmarksbeita våre er viktig og har stor verdi, fordi vi kan auke kjøtproduksjon frå dyr fôra på gras og lite/ingen kraftfôr, vi kan stoppe attgroing og vi kan auke biologisk mangfald.

Etter Rekdal sitt digitale føredrag informerte Ove Stumo, frå Haugaland lyngbrannreserve, grundig og livleg om det praktiske arbeidet med brenning av beiteområde.

Målet med fagdagen er å etablere ei gruppe som skal arbeide vidare med temaet og planlegge ein ny fagdag, gjerne med praksis, om brenning av fjellbeite. Dette er eit spennande prosjekt å følgje!