Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar

I den nye folkehelsemeldinga presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.03.2023

Folkehelsemeldinga har seks hovudinnsatsområde, og er regjeringa sin strategi for å utjamne sosiale helseforskjellar. Innsatsområda er: 

  • dei samfunnsskapte vilkåra for god helse
  • levevanar og førebygging av ikkje-smittsame sjukdommar
  • psykisk helse og livskvalitet
  • vern mot helsetruslar og rett til eit sunt miljø
  • kommunikasjon og innbyggardialog
  • førebyggande arbeid i helse- og omsorgstenesta

Regjeringa vil gje auka prioritet til folkehelsepolitikken. For å lykkast med dei breie folkehelsetiltaka skal regjeringa forsterke innretninga i det systematiske folkehelsearbeidet.

Folkehelsemeldinga finn du på heimesida til regjeringa. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.