Vel 34 000 dekar verna skog i 2020

Rupefjell og Selslinatten naturreservat:  Eldre skog langs toppområdet. Foto:  Sigve Reiso
Rupefjell og Selslinatten naturreservat: Eldre skog langs toppområdet. Foto: Sigve Reiso

Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003, og det har vore svært vellukka.

Publisert 12.07.2021

Det blei vedteke 8 nye skogreservat i Vestfold og Telemark i 2020, og 5 skogreservat er utvida. Totalt utgjer desse områda tilsaman 34 227 dekar nytt verneareal. Dette er omlag fem fotballbanar av internasjonal standardstorleik.

Oversikt over dei nye naturreservata:

Navn 

Kommune

Areal i daa 

Verneverdi 

Flisefyr og Hidalen - utviding

Sandefjord

3 704

Regional  (**)

Grøum

Tønsberg

79

Regional  (**)

Korpen og Sagkollen- utviding

Larvik

4 710

Nasjonal (***)

Kvelderønningen

Larvik

1 020

Regional (**)

Opsaljuvet

Hjartdal

159

Regional (**)

Petersætra og Trestikledalen

Holmestrand og Drammen, Viken

3120

Regional  (**)

Rollagåsen

Tinn

762

Regional (**)

Rupefjell og Selslinatten

Notodden og Kongsberg, Viken

16 026

Regional (**)

Røsaker

Skien

277

Nasjonal (***)

Sandvik

Fyresdal

1 946

Lokal til regional (*/**)

Skirvedalen - utviding

Tinn og Rollag, Viken

24 629

Regional  (**)

 

Flisefyr og  Hidalen naturreservat: Lågurt eikeskog ved Flisefyr.  Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Flisefyr og Hidalen naturreservat: Lågurt eikeskog ved Flisefyr. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003, og har vore svært vellukka. Interessa for frivillig vern av privateigd skog er stor, og ein vil arbeide vidare med å verne mange nye område dei næraste åra.

- Det er svært positivt at mange skogeigarar tilbyr frivillig vern. Utan innsatsen frå skogeigarane og deira organisasjonar hadde vi ikkje fått verna så mykje skog, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Skirvedalen naturreservat:  Fra åpent part ved Heggeflatin.  Foto: Øivind Gammelmo
Skirvedalen naturreservat: Fra åpent part ved Heggeflatin. Foto: Øivind Gammelmo

Regjeringa sine mål og prioriteringar i skogvernet

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, bidro vernevedtaka i 2020 til å nå to nasjonale mål for naturmangfald:
• Eit representativt utval av norsk natur skal takast vare på for komande generasjonar.
• Ingen artar og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til trua og nær trua artar og naturtypar skal betrast.

- Vi skal verne dei viktigaste skogareala for å betre tilhøva for dei truga artane og naturtypane. I skogen har vi meir enn 1100 truga artar og eit ti-talls truga naturtypar. Hundrevis av insektartar, soppartar og enkelte fuglar er avhengige av daud ved og gamal skog. Difor er skogvern så viktig, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Korpen naturreservat. Foto: Egil Soglo
Korpen naturreservat. Foto: Egil Soglo

Med vernevedtaket som vart gjort i mars 2021, er ca. 5,1 % av alt skogareal og omtrent 3,9 % av den produktive skogen verna etter naturmangfoldloven.

Rollagåsen naturreservat:  Høgefoss og østre del av Mælsåsen sett fra øst. Foto: Sigve Reiso
Rollagåsen naturreservat: Høgefoss og østre del av Mælsåsen sett fra øst. Foto: Sigve Reiso

 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding